Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,663,900

 Giải pháp xếp hàng tự động với chi phí thấp áp dụng tại thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thành Thủy
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: Số 5(40).2010. Quyển 2;Từ->đến trang: 224 - 252;Năm: 2010
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục và đào tạo sẽ tạo ra một bước chuyển cơ bản trong quá trình đổi mới công tác quản lý giáo dục, phương pháp giảng dạy và học tập, trong đó công nghệ thông tin được xem như một trong những công cụ hỗ trợ cho hoạt động thư viện, giảm bớt hoặc thay thế một số công việc thủ công [5]. Trong bài báo này, chúng tôi tập trung nghiên cứu bài toán xếp hàng tự động và phân tích những mô hình xếp hàng tự động hiện có. Trong quá trình nghiên cứu, tác giả đã đề xuất một giải pháp kỹ thuật khả thi để xây dựng một hệ thống xếp hàng đơn giản với chi phí thấp, phù hợp với hoàn cảnh của thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Giải pháp đã được xây dựng trên ngôn ngữ Visual C#, SQL Server 2008 và tích hợp phần mềm xử lý tiếng nói SaoMai. Hệ thống được triển khai thực nghiệm và đã cho những kết quả khả quan.

Link: http://www.kh-sdh.udn.vn/zipfiles/so40quyen2/28-nguyenthanhthuy.pdf
ABSTRACT
Application of information technology in education and training will create a fundamental shift in the innovation of education management, teaching and learning methods, in which information technology is considered as one of the tools to support library operations, to reduce or replace some manual work [5]. In this paper, we focus on studying the problem of automatic queue and analyze the current automatically queuing patterns. In the course of the study, the author proposed a possible technical solution to set up a simple queuing system with low cost which is suitable to the circumstances of the University of Economics, University of Da Nang. The solution was built on the Visual C#, SQL Server 2008 and integrated voice processing software Saomai. The system was deployed for the experiment and had positive results.

Link: http://www.kh-sdh.udn.vn/zipfiles/so40quyen2/28-nguyenthanhthuy.pdf
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn