Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,663,302

 Alchemi Framework – khả năng xây dựng môi trường và phát triển các ứng dụng tính toán lưới
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thành Thủy
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Giáo dục; Số: 3 (02) 2012;Từ->đến trang: 61-67;Năm: 2012
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Từ tính toán lưới (TTL – Grid Computing) đến điện toán mây (Cloud Computing) ngày nay không còn là một giải pháp hàn lâm hay thử nghiệm. TTL cho phép ảo hóa các chức năng tính toán phân tán cũng như các nguồn xử lý, băng thông mạng và khả năng lưu trữ. TTL cho phép người sử dụng và các ứng dụng truy cập thông suốt vào các tính năng điện toán rộng lớn [1]. Với những tiến bộ quan trọng về phần mềm triển khai, người ta hy vọng TTL sẽ đem sức mạnh của một siêu máy tính tới tất cả người dùng PC đơn lẻ trên thế giới. Trong bài báo này, chúng tôi giới thiệu các khả năng xây dựng nền tảng cho môi trường TTL, các kỹ thuật phát triển ứng dụng và triển khai lưới tính toán trên nền .NET-Base Alchemi Framework.
ABSTRACT
Grid Computing as well as Cloud Computing is not still an academic or pilot solution. Grid computing allows virtual ciphertext of distributed computing functions such as processing sources, network bandwidth and storage capacity. Users and applications are permitted to access enlarged computing functions smoothly. With advanced improvements of the deployed software, it is hoped that the power of super computers will be brought for everyone who uses PC. In this article, we will introduce possibilities of the foundation for Grid Computing environment, techniques for development of applications and deployment of Grid computing on .NET-Base Alchemi Framework.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn