Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,636,878

  Anti-inflammatory activity of pyrrolizidine alkaloids from the leaves of Madhuca pasquieri (Dubard).
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoang le S, Tran MH, Lee JS, To DC, Nguyen VT, Kim JA, Lee JH, Woo MH, Min BS.
Nơi đăng: Chemical & Pharmaceutical Bulletin (Tokyo); Số: 63(6);Từ->đến trang: 481-484;Năm: 2015
Lĩnh vực: Y - Dược; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
walgreens prints coupons open free printable coupons
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn