Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,636,820

 Anti-inflammatory Compounds from the aerial parts of Aceriphyllum rossii.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TTT Trang, TD Cuong, TM Hung, JA Kim, JH Lee, MH Woo, JS Choi, HK Lee, BS Min.
Nơi đăng: Chemical & Pharmaceutical Bulletin; Số: 62(2);Từ->đến trang: 185-190;Năm: 2014
Lĩnh vực: Y - Dược; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn