Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Ergosta-7,22-diene-2β,3α,9α-triol from the fruit bodies of Ganoderma lucidum induces apoptosis in human myelocytic HL-60 cells
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: MK Lee, TM Hung, TD Cuong, Na M, Kim JC, Kim EJ, Park HS, Choi JS, Lee I, Bae K, Hattori M, BS Min.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Nơi đăng: Phytotherapy Research; Số: 25(11);Từ->đến trang: 1579—1585;Năm: 2011
Lĩnh vực: Y - Dược; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn