Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Inflammatory Inhibitory Activity of Sesquiterpenoids from Atractylodes macrocephala Rhizomes
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoang le S, Tran MH, Lee JS, Ngo QM, Woo MH, Min BS.
Nơi đăng: Chem Pharm Bull (Tokyo); Số: 64(5);Từ->đến trang: 507-511;Năm: 2016
Lĩnh vực: Y - Dược; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Three new sesquiterpenoids, 13-hydroxyl-atractylenolide II (1), 4-ketone-atractylenolide III (2), and eudesm-4(15)-ene-7β,11-diol (3), along with eleven known compounds (4-14), were isolated from the rhizomes of Atractylodes macrocephala. The structures and relative configurations of 1-3 were determined by analysis of the spectroscopic data, and the absolute configurations of 1 and 2 were assigned by circular dichroism technique. The anti-inflammatory activities of these isolates were evaluated against lipopolysaccharide-induced nitric oxide production in macrophage RAW264.7 cells; compounds 4, 7, and 8 exhibited moderate efficacy with IC50 values of 48.6±0.5, 46.4±3.2, and 32.3±2.9 µM, respectively.
ABSTRACT
Three new sesquiterpenoids, 13-hydroxyl-atractylenolide II (1), 4-ketone-atractylenolide III (2), and eudesm-4(15)-ene-7β,11-diol (3), along with eleven known compounds (4-14), were isolated from the rhizomes of Atractylodes macrocephala. The structures and relative configurations of 1-3 were determined by analysis of the spectroscopic data, and the absolute configurations of 1 and 2 were assigned by circular dichroism technique. The anti-inflammatory activities of these isolates were evaluated against lipopolysaccharide-induced nitric oxide production in macrophage RAW264.7 cells; compounds 4, 7, and 8 exhibited moderate efficacy with IC50 values of 48.6±0.5, 46.4±3.2, and 32.3±2.9 µM, respectively.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn