Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Isolation of a New Homomonoterpene from Madhuca pasquieri and Effect of Isolated Compounds on NO Production.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoang le S, Tran MH, Nguyen VT, Ngo QM, Lee JS, Rho SS, Kim JA, Lee JH, Woo MH, Min BS.
Nơi đăng: Nat Prod Commun.; Số: 11(6);Từ->đến trang: 729-32.;Năm: 2016
Lĩnh vực: Y - Dược; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
A new homomonoterpene, 1,3,3-trimethyl-7-oxabicyclo[3.1.1]hexa-9-en-10-oic acid, named madhusic acid A (1), together with ten known compounds (2-11) were isolated from the methanolic extract of the dried leaves of Madhuca pasquieri (Dubard) H. J. Lam. The structure of the new compound was elucidated on the basis of 1D, 2D NMR (COSY, HMQC, and HMBC) and mass spectral analyses. We examined the effects of the isolated compounds against LPS-induced NO production in macrophage RAW264.7 cells and compound 2 showed effective activity with an IC50 value of 14.5 μM.
ABSTRACT
A new homomonoterpene, 1,3,3-trimethyl-7-oxabicyclo[3.1.1]hexa-9-en-10-oic acid, named madhusic acid A (1), together with ten known compounds (2-11) were isolated from the methanolic extract of the dried leaves of Madhuca pasquieri (Dubard) H. J. Lam. The structure of the new compound was elucidated on the basis of 1D, 2D NMR (COSY, HMQC, and HMBC) and mass spectral analyses. We examined the effects of the isolated compounds against LPS-induced NO production in macrophage RAW264.7 cells and compound 2 showed effective activity with an IC50 value of 14.5 μM.
[ 2017\2017m010d012_8_27_56NPC-11-6-729-2016.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn