Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Alkaloids from Piper nigrum Exhibit Antiinflammatory Activity via Activating the Nrf2/HO-1 Pathway.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ngo QM, Tran PT, Tran MH, Kim JA, Rho SS, Lim CH, Kim JC, Woo MH, Choi JS, Lee JH, Min BS.
Nơi đăng: Phytother Res.; Số: 31(4);Từ->đến trang: 663-670;Năm: 2017
Lĩnh vực: Y - Dược; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
In the present study, ten alkaloids, namely chabamide (1), pellitorine (2), retrofractamide A (3), pyrroperine (4), isopiperolein B (5), piperamide C9:1 (8E) (6), 6,7-dehydrobrachyamide B (7), 4,5-dihydropiperine (8), dehydropipernonaline (9), and piperine (10), were isolated from the fruits of Piper nigrum. Among these, chabamide (1), pellitorine (2), retrofractamide A (3), isopiperolein B (5), and 6,7-dehydrobrachyamide B (7) exhibited significant inhibitory activity on lipopolysaccharide-induced nitric oxide (NO) production in RAW264.7 cells, with IC50values of 6.8, 14.5, 30.2, 23.7, and 38.5 μM, respectively. Furthermore, compound 1 inhibited lipopolysaccharide-induced NO production in bone marrow-derived macrophages with IC50value of 9.5 μM. Consistent with NO inhibition, treatment of RAW264.7 cells with chabamide (1), pellitorine (2), and 6,7-dehydrobrachyamide B (7) suppressed expression of inducible NO synthase and cyclooxygenase-2. Chabamide (1), pellitorine (2), and 6,7-dehydrobrachyamide B (7) induced heme-oxygenase-1 expression at the transcriptional level. In addition, compound 1 induced the nuclear translocation of nuclear factor-E2-related factor 2 (Nrf2) and upregulated the expression of Nrf2 target genes, NAD(P)H:quinone oxidoreductase 1 and γ-glutamyl cysteine synthetase catalytic subunit, in a concentration-dependent manner in RAW264.7 cells. These findings suggest that chabamide (1) from P. nigrum exert antiinflammatory effects via the activation of the Nrf2/heme-oxygenase-1 pathway; hence, it might be a promising candidate for the treatment of inflammatory diseases.
ABSTRACT
In the present study, ten alkaloids, namely chabamide (1), pellitorine (2), retrofractamide A (3), pyrroperine (4), isopiperolein B (5), piperamide C9:1 (8E) (6), 6,7-dehydrobrachyamide B (7), 4,5-dihydropiperine (8), dehydropipernonaline (9), and piperine (10), were isolated from the fruits of Piper nigrum. Among these, chabamide (1), pellitorine (2), retrofractamide A (3), isopiperolein B (5), and 6,7-dehydrobrachyamide B (7) exhibited significant inhibitory activity on lipopolysaccharide-induced nitric oxide (NO) production in RAW264.7 cells, with IC50values of 6.8, 14.5, 30.2, 23.7, and 38.5 μM, respectively. Furthermore, compound 1 inhibited lipopolysaccharide-induced NO production in bone marrow-derived macrophages with IC50value of 9.5 μM. Consistent with NO inhibition, treatment of RAW264.7 cells with chabamide (1), pellitorine (2), and 6,7-dehydrobrachyamide B (7) suppressed expression of inducible NO synthase and cyclooxygenase-2. Chabamide (1), pellitorine (2), and 6,7-dehydrobrachyamide B (7) induced heme-oxygenase-1 expression at the transcriptional level. In addition, compound 1 induced the nuclear translocation of nuclear factor-E2-related factor 2 (Nrf2) and upregulated the expression of Nrf2 target genes, NAD(P)H:quinone oxidoreductase 1 and γ-glutamyl cysteine synthetase catalytic subunit, in a concentration-dependent manner in RAW264.7 cells. These findings suggest that chabamide (1) from P. nigrum exert antiinflammatory effects via the activation of the Nrf2/heme-oxygenase-1 pathway; hence, it might be a promising candidate for the treatment of inflammatory diseases.
[ 2017\2017m010d012_8_29_51PTR_Piper.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn