Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Cytotoxic and apoptosis-inducing activities against human lung cancer cell lines of cassaine diterpenoids from the bark of Erythrophleum fordii.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Ha MT, Tran MH, Phuong TT, Kim JA, Woo MH, Choi JS, Lee S, Lee JH, Lee HK, Min BS.
Nơi đăng: Bioorg Med Chem Lett.; Số: 27(13);Từ->đến trang: 2946-2952;Năm: 2017
Lĩnh vực: Y - Dược; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
A phytochemical investigation into the bark of Erythrophleum fordii yielded four new compounds, two new cassaine diterpenoids (erythrofordin T and U, 1 and 2) and two new cassaine diterpenoid amines (erythroformine A and B, 6 and 7), as well as nine known compounds. We report for the first time the isolation of erythrofordin V (3) from a natural source and that of the remaining eight known diterpenoids (4-5, 8-13) from E. fordii. All structures were elucidated using spectroscopic analysis. Cytotoxic activity of the isolated compounds (1-13) was examined in vitro against three non-small cell lung cancer cell lines (A549, NCI-H1975, and NCI-H1229) using the MTT assay. Cassaine diterpene amines (6-10, 12, 13) exhibited potent cytotoxic activity against all three cell lines with IC50 values between 0.4μM and 5.9μM. Erythroformine B (7) significantly induced apoptosis in all three cancer cells in a concentration-dependent manner.
ABSTRACT
A phytochemical investigation into the bark of Erythrophleum fordii yielded four new compounds, two new cassaine diterpenoids (erythrofordin T and U, 1 and 2) and two new cassaine diterpenoid amines (erythroformine A and B, 6 and 7), as well as nine known compounds. We report for the first time the isolation of erythrofordin V (3) from a natural source and that of the remaining eight known diterpenoids (4-5, 8-13) from E. fordii. All structures were elucidated using spectroscopic analysis. Cytotoxic activity of the isolated compounds (1-13) was examined in vitro against three non-small cell lung cancer cell lines (A549, NCI-H1975, and NCI-H1229) using the MTT assay. Cassaine diterpene amines (6-10, 12, 13) exhibited potent cytotoxic activity against all three cell lines with IC50 values between 0.4μM and 5.9μM. Erythroformine B (7) significantly induced apoptosis in all three cancer cells in a concentration-dependent manner.
[ 2017\2017m010d012_8_31_38BMCL_Erythrophleum2.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn