Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 A cassaine diterpene alkaloid, 3β-acetyl-nor-erythrophlamide,
suppresses VEGF-induced angiogenesis and tumor growth via
inhibiting eNOS activation
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nara Tae, Tran Manh Hung, Okwha Kim, Namho Kim, Suhyun Lee, Sunghun
Na, Byung-Sun Min and Jeong-Hyung Lee
Nơi đăng: Oncotarget; Số: Advance online;Từ->đến trang: 1-13;Năm: 2017
Lĩnh vực: Y - Dược; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Angiogenesis is one of the hallmarks of cancer, playing an essential role in
tumor growth, invasion, and metastasis. 3β-Acetyl-nor-erythrophlamide (3-ANE),
a cassaine diterpene alkaloid compound from Erythrophleum fordii, exerts various
pharmacological effects, including antitumor activity. However, the effects of 3-ANE
on tumor angiogenesis and its potential molecular mechanism are still unknown.
Here, we demonstrated that 3-ANE inhibited the vascular endothelial growth
factor (VEGF)-mediated proliferation, migration, invasion, and capillary-like tube
formation of human umbilical vascular endothelial cells (HUVECs), without inducing
apoptosis. We also found that 3-ANE blocked angiogenesis in vivo, and suppressed
tumor angiogenesis and human lung adenocarcinoma growth in the xenograft tumor
model. Furthermore, we showed that 3-ANE blocked VEGF-mediated endothelial nitric
oxide synthase (eNOS) phosphorylation, vascular permeability and NO production in
HUVECs, via disrupting the VEGF-induced association of eNOS and heat-shock protein
90 (HSP90). Our studies therefore provide the first evidence that 3-ANE inhibits tumor
angiogenesis by inhibiting the VEGF-mediated eNOS activation and NO production,
and 3-ANE could be a potential candidate in angiogenesis-related disease therapy.
ABSTRACT
Angiogenesis is one of the hallmarks of cancer, playing an essential role in
tumor growth, invasion, and metastasis. 3β-Acetyl-nor-erythrophlamide (3-ANE),
a cassaine diterpene alkaloid compound from Erythrophleum fordii, exerts various
pharmacological effects, including antitumor activity. However, the effects of 3-ANE
on tumor angiogenesis and its potential molecular mechanism are still unknown.
Here, we demonstrated that 3-ANE inhibited the vascular endothelial growth
factor (VEGF)-mediated proliferation, migration, invasion, and capillary-like tube
formation of human umbilical vascular endothelial cells (HUVECs), without inducing
apoptosis. We also found that 3-ANE blocked angiogenesis in vivo, and suppressed
tumor angiogenesis and human lung adenocarcinoma growth in the xenograft tumor
model. Furthermore, we showed that 3-ANE blocked VEGF-mediated endothelial nitric
oxide synthase (eNOS) phosphorylation, vascular permeability and NO production in
HUVECs, via disrupting the VEGF-induced association of eNOS and heat-shock protein
90 (HSP90). Our studies therefore provide the first evidence that 3-ANE inhibits tumor
angiogenesis by inhibiting the VEGF-mediated eNOS activation and NO production,
and 3-ANE could be a potential candidate in angiogenesis-related disease therapy.
[ oncotarget 2017.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn