Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 “Hoạt tính ức chế enzyme ChEs từ Thạch tùng.”; Quỹ nghiên cứu và phát triển Khoa học công nghệ Việt Nam (NAFOSTED), 2011-2014; Vietnam.
Chủ nhiệm:  Trần Công Luận; Thành viên:  
Số: 104.99-2011.19 ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp Nhà nước; Lĩnh vực: Y - Dược

cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn