Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,685,132

 Assessment of spatial variability of the corrosion of steel infrastructures from ultrasonic measurements: Application to coastal infrastructures
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:  F. Schoefs, T.V. Tran
Nơi đăng: Int Proc. of 11th International Conference on Structural Safety & Reliability,
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
; Số: ICOSSAR 11, New York, United States;Từ->đến trang: p. 2697-2704;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
marriage affairs all wife cheat i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn