Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Phân tích ổn định nền đường đắp trên nền đất yếu gia cố bằng hệ cọc đất-tro bay- xi măng có xét ảnh hưởng của các yếu tố ngẫu nhiên. Tác giả: Châu Trường Linh, Trần Trung Việt, Võ Trọng Vinh, Ngô Thanh Tùng, Phạm Thanh Nhàn. Tạp chí GTVT. Số: 07/2017. Trang: 13-19. Năm 2017. (Oct 28 2017 4:30PM)
[2]Bài báo: Áp dụng mô hình xác suất trong phân tích độ tin cậy của hệ thống đường ống dẫn nước đặt dưới lòng đường. Tác giả: Trần Trung Việt. Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 45. Trang: 251-259. Năm 2011. (Apr 24 2012 3:17PM)
[3]Bài báo: Ứng dụng chuỗi Karhunen-Loève mô phỏng sự biến thiên các đặc trưng vật liệu sử dụng trong công trình giao thông. Tác giả: Trần Trung Việt. Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 47. Trang: 149-156. Năm 2011. (Apr 24 2012 3:21PM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu ứng dụng bài toán điều khiển giao thông bằng "Làn sóng xanh" trên các trục giao thông chính ở thành phố Đà Nẵng . Tác giả: Trần Trung Việt, TS. Phan Cao Thọ. Tạp chí Cầu Đường Việt Nam. Số: 10/2007. Trang: 23-28. Năm 2007. (Apr 24 2012 3:11PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Applying the IoT platform and green wave theory to control intelligent traffic lights system for urban areas in Vietnam. Authors: CT Phan, DD Pham, HV Tran, TV Tran, PN Huu. KSII Transactions on Internet & Information Systems. No: 13. Pages: 34-51. Year 2019. (Mar 8 2019 9:43PM)
[2]Article: Optimal Embedded Sensor Placement for Spatial Variability Assessment of Stationary Random Fields. Authors: F Schoefs, E Bastidas-Arteaga, TV Tran. Engineering Structures. No: 152. Pages: 35-44. Year 2017. (Sep 12 2017 1:04PM)
[3]Article: Characterization of random fields from NDT measurements: A two stages procedure. Authors: F. Schoefs , E. Bastidas-Arteaga, T.V. Tran, G. Villain, X. Derobert (doi:10.1016/j.engstruct.2015.11.041 ). Engineering Structures
walgreens prints coupons open free printable coupons
. No: 111. Pages: 312-322. Year 2016.
(Jan 12 2016 10:39PM)
[4]Article: Probabilistic characterization of uncertainties and spatial variability of material properties from NDT measurements. Authors: Tran T.V., Bastidas-Arteaga E., Schoefs F
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Revue du 21 ème Congrès Français de Mécanique, Association Française de Mécanique. No: No: 2014-ISBN -NC. Pages: 1-6. Year 2014. (Jun 10 2015 3:30PM)
[5]Article: Assessment of spatial variability of the corrosion of steel infrastructures from ultrasonic measurements: Application to coastal infrastructures. Authors: F. Schoefs, T.V. Tran . Int Proc. of 11th International Conference on Structural Safety & Reliability,
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. No: ICOSSAR 11, New York, United States. Pages: p. 2697-2704. Year 2013.
(Jun 10 2015 3:32PM)
[6]Article: Optimization of geo-positioning of NDT measurements for modeling spatial field of defects: A two stages procedure. Authors: T.V. Tran, F. Schoefs, E. Bastidas-Arteaga, G. Villain, X. Derobert
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Int Proc. of 11th International Conference on Structural Safety & Reliability. No: ICOSSAR 11, New York, United States. Pages: 2689-2696. Year 2013. (Jun 10 2015 3:33PM)
[7]Article: Rick-based-optimization of geo-positioning of sensors in case of spatial fields of deterioration/properties. Authors: T.V. Tran, F. Schoefs, E. Bastidas-Arteaga
marriage affairs open i want an affair
. Int Proc. of 11th International Conference on Structural Safety & Reliability. No: ICOSSAR 11, New York, United States. Pages: p. 2521-2526. Year 2013. (Jun 10 2015 3:35PM)
[8]Presentations: Optimisation du positionnement de capteurs sur des structures à forte variabilité spatiale. Authors: T.V. Tran, F. Schoefs, E. Bastidas-Arteaga, G. Villain, X. Derobert et J. Idier. Journées Scientifiques "SHM, l'instrumentation au service du suivi des structures", 22 -23 Mars 2012, Nantes-France
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Pages: 1-15. Year 2012.
(Apr 24 2012 4:01PM)
[9]Article: Structural reliability analysis of deteriorating RC bridges considering spatial variability. Authors: Tran T.V.*, Bastidas-Arteaga E.*, Schoefs F.*, Bonnet S.*, O’Connor A.J.**, and Lanata F***; (* ) Institute for Research in Civil and Mechanical Engineering, CNRS UMR 6183, Nantes, France(**) Trinity College Dublin, Ireland; (***) Ecole Supérieure du Bois, Nantes, France . Proceeding of 6th International Conference on Bridge Maintenance, Safety and Managements – IABMAS 2012, Italy. No: ISBN: 912-0-415-44986-3. Pages: 1451-58. Year 2012. (Apr 26 2012 7:34PM)
[10]Article: Optimization Of Geo-positioning Of Sensors In Case Of Spatial Fields Of Deterioration/Properties. Authors: Tran T.V.*, Schoefs F.*, Bastidas-Arteaga E.*, Villain G.**, Derobert X.**; (*) Institute for Research in Civil and Mechanical Engineering, CNRS UMR 6183, Nantes, France(**) LUNAM Université, IFFSTTAR, MACS, Nantes, France
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Proceeding of 5th European Conference on Structural Control, EACS 2012, Italy. No: #202. Pages: 419-30. Year 2012. (Apr 26 2012 7:41PM)
[11]Article: Optimization of Non Destructive testing when assessing stationary stochastic processes. Authors: Trung Viet Tran*, Franck Schoefs*, Emilio Bastida-Arteaga*, Geraldine Villain**Xavier Derobert**; (*) Institute for Research in Civil and Mechanical Engineering, CNRS UMR 6183, Nantes, France(**)LUNAM Université, IFSTTAR, MACS, Nantes, France. Revue de Journée de Fiabilité dé matériaux et dé Structure - JFMS 2012,France
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. No: Vol 7-n° 4/2012. Pages: 71-84. Year 2012.
(Apr 26 2012 7:50PM)
[12]Article: Optimization of Non Destructive testing when assessing stationary stochastic processes: application to water and chloride content in concrete. Authors: Schoefs F. a, Tran T.V.a, , Bastidas-Arteaga E.a, Villain G. b, Derobert X. b, O’Connor A.J.c, Bonnet Sa; (a) Institute for Research in Civil and Mechanical Engineering, CNRS UMR 6183/FR 3473, Nantes, France(b) LUNAM Université, IFSTTAR, MACS, Nantes, France; (c) Trinity College Dublin, Ireland
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Proceeding of International Conference Durable Structures- ICDS 2012, Portugal. No: V/2012. Pages: 12p. Year 2012. (Apr 26 2012 7:56PM)
[13]Article: Considération des champs spatiaux des propriétés du matériau dans l’optimisation de l’inspection et du contrôle des structures. Authors: T.V. Tran, E. Bastida-Arteaga, F. Schoefs - GeM, Institut de Recherche en Génie Civil et Mécanique, UMR CNRS 6183. Revue du 20 ème Congrès Français de Mécanique, Association Française de Mécanique. No: 2012-ISBN : NC. Pages: 1-6. Year 2012. (Apr 24 2012 3:52PM)
[14]Presentations: Optimization of NDT measurements for structural reliability assessment in case ofspatial variability. Authors: T.V.Tran -ECND-PdL PhD student, F. Schoefs(a), E. Bastidas (a), G.Villain (b), X.Derobert (b), J. Idier (c) , (a) GeM Université de Nantes, (b) IFSTTAR Nantes, (c) IRCCYN Ecole Centrale de Nantes. International Workshop « Non Destructive Testing and Evaluation: Physics, Sensors, Materials and Information », 20-22 Novembe 2011, Nantes-France. Pages: 26. Year 2011. (Apr 24 2012 3:56PM)
[15]Article: Optimization of Inspection and monitoring of structures in case of spatial fields of deterioration/properties. Authors: F. Schoefs, T.V. Tran, E. Bastidas-Arteaga - Institute in Civil and Mechanical Engineering (GeM), UMR CNRS 6183
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Applications of Statistics and Probability in Civil Engineering. No: Taylor & Francis Group, London, ISBN: 978-0-415-66. Pages: 2249-2256. Year 2011. (Apr 24 2012 3:40PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn