Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,685,715

 Optimization of geo-positioning of NDT measurements for modeling spatial field of defects: A two stages procedure
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: T.V. Tran, F. Schoefs, E. Bastidas-Arteaga, G. Villain, X. Derobert
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Nơi đăng: Int Proc. of 11th International Conference on Structural Safety & Reliability,; Số: ICOSSAR 11, New York, United States;Từ->đến trang: 2689-2696;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn