Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,686,228

 Phân tích ổn định nền đường đắp trên nền đất yếu gia cố bằng hệ cọc đất-tro bay- xi măng có xét ảnh hưởng của các yếu tố ngẫu nhiên
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Châu Trường Linh, Trần Trung Việt, Võ Trọng Vinh, Ngô Thanh Tùng, Phạm Thanh Nhàn
Nơi đăng: Tạp chí GTVT; Số: 07/2017;Từ->đến trang: 13-19;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày một số kết quả nghiên cứu về gia cố nền đất yếu tại TP. Trà Vinh bằng hệ cọc đất- tro bay - xi măng như: khả năng ứng dụng hệ cọc đất-tro bay- xi măng trong gia cố nền đất yếu, đề xuất mô hình giữa các ứng xử và các biến số phụ thuộc thông qua hệ số hồi quy trong mô hình cũng như dự báo độ lún cố kết và ổn định nền đắp dựa trên mô hình Response surface và lý thuyết độ tin cậy.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn