Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,685,604

 Áp dụng mô hình xác suất trong phân tích độ tin cậy của hệ thống đường ống dẫn nước đặt dưới lòng đường
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Trung Việt
Nơi đăng: Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: 45;Từ->đến trang: 251-259;Năm: 2011
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo tập trung nghiên cứu ảnh hưởng của sự thay đổi cường độ của vật liệu (E), độ cứng của đất nền (k), độ chôn sâu của công trình (h) đến độ tin cậy của hệ thống đường ống dẫn nước đặt bên dưới nền đường. Mô hình xác suất sẽ được áp dụng để phân tích độ tin cậy của hệ thống các đường ống dẫn nước này dưới ảnh hưởng của sự thay đổi trên . Mối quan hệ này sẽ được mô phỏng bới mô hình “full quadratic”. Một thuật toán được xây dựng cho phép nhanh chóng xác định được kết quả. Bài viết đưa ra kết quả cho trường hợp các ống dẫn nước được làm bằng vật liệu gang với giả thiết nền đất là hoàn toàn đồng nhất, và một khuyến cáo về chiều sâu đặt các đường ống nước này.

Từ khóa: Độ tin cậy, xác suất, mô hình hóa cơ học, nền đàn hồi, phần tử hửu hạn, ứng xử bề mặt, hệ số an toàn, ngưỡng nguy hiểm
ABSTRACT
This paper forcuses study the influence of a change of the reistance of material (E), modul reaction of ground (k), the depth of the construction (h) to the reliability of the system undeground pipelines. Probabilistic models will be applied to analyze the reliability of this system. Model "full quadratic" will be used to describe the relationship mentioned above. An algorithm was constructed to allow rapid determination results. In this paper, artor provides the results for the case of pipes made of cast iron materials with hypothesis a ground homogenous and a recommendation on the depth of this pipes.

Keywords: Reliability, probabilistic, mechanical modelling, elastic foundation, finits elements, reponse surface, security coefficient, rick scale.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn