Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,693,973

 Ứng dụng chuỗi Karhunen-Loève mô phỏng sự biến thiên các đặc trưng vật liệu sử dụng trong công trình giao thông
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Trung Việt
Nơi đăng: Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: 47;Từ->đến trang: 149-156;Năm: 2011
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong thực tế hiện nay, tuổi thọ của các công trình giao thông đều nhỏ hơn rất nhiều so với tính toán thiết kế. Một trong những nguyên nhân đó là do các đặc trưng của vật liệu sử dụng đã có sự thay đổi so với khi thiết kế, các giá trị này thay đổi theo không gian và thời gian khai thác (tuổi thọ) của công trình như dung trọng đất nền (g), môdul đất nền (E0), cường độ của vật liệu (EYoung)…v.v. Cho đến ngày nay, tồn tại rất nhiều lý thuyết để mô phỏng trường biến thiên ngẫu nhiên theo không gian và thời gian: chuỗi Fourie , khai triển Polynomial Chaos [8], phương pháp EOEL [9], chuỗi Karhunen – Loève [10],…Bài báo tập trung giới thiệu phương pháp mô phỏng sự thay đổi này theo không gian bởi việc ứng dụng chuỗi Karhunen-Loève. Từ đó đưa vào trong tính toán thiết kế các công trình giao thông.

Từ khóa: Chuỗi Karhunen-Loève, trường ngẫu nhiên tĩnh, phương trình tương quan, kỳ vọng, phương sai, phân bố chuẩn, đặc trưng vật liệu.
ABSTRACT
In practice, the life of the transport works are much smaller than the calculation. One of these reasons is because the characteristics of materials has changed over the design and these values are variant over the spatial and the time exploitation (life of the works) of the works as : soil density (g), modul of soil (E0), modul of material (EYoung),…etc. Nowadays, many theories to simulate the random stochastic field in space and time as: Fourie serie, Polynomial Chaos expansion [8], EOEL method [9], Karhunen-Loève expansion [10],… This article focused simulation method introduced this spatial variability by applying Karhunen-Loève expansion. Since then includes in calculations of transport works.

Keywords: Karhunen-Loève expansion, stochastic stationary field, function correlation, esperance, variance, distribution normal, characteric of material.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn