Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,694,368

 Optimisation du positionnement de capteurs sur des structures à forte variabilité spatiale
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: T.V. Tran, F. Schoefs, E. Bastidas-Arteaga, G. Villain, X. Derobert et J. Idier
Nơi đăng: Journées Scientifiques "SHM, l'instrumentation au service du suivi des structures", 22 -23 Mars 2012, Nantes-France
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: 1;Từ->đến trang: 1-15;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn