Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,533,270

 Nghiên cứu ảnh hưởng của công đầm nén và nhiệt độ đến chất lượng bê tông nhựa
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Thị Thu Thảo
Khoa Xây dựng Cầu đường, Trường Đại học Bách khoa, Đà Nẵng, Việt Nam,
E-mail: tttthao@dut.udn.vn
Nguyễn Ngọc Phú
Công ty cổ phần tư vấn xây dựng 533, Việt Nam, E-mail: velinhphong@gmail.com
Đoàn Ngọc Chưởng
Sika Bình Dương, Việt Nam, E-mail: ngocchuongqb93@gmail.com
Nơi đăng: Hội thảo khoa học quốc gia hạ tầng giao thông với phát triển bền vững; Số: lần 2;Từ->đến trang: 101-112;Năm: 2016
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài viết trình bày một số kết quả nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của công đầm nén và nhiệt
độ trong phòng thí nghiệm đến chất lượng của bê tông nhựa trong công tác thi công mặt đường bê tông nhựa cấp cao. Từ đó, có những nhận định đánh giá ban đầu để tăng cường nâng cao công tác bảo đảm chất lượng trong quá trình thi công. Kết quả cho thấy công đầm nén, nhiệt độ bắt đầu và kết thúc đầm, thời gian đầm cũng như điều kiện thời tiết ảnh hưởng rất nhiều đến cường độ, độ ổn định và các chỉ tiêu của bê tông nhựa.
Từ khóa: Bê tông nhựa, công đầm, nhiệt độ, độ ổn định, độ chặt...
ABSTRACT
The article presents some research findings about the influence of compaction level and temperature in laboratory on quality of asphalt concrete during construction. Then, the initial evaluations are viewed to improve the quality of asphalt concrete during pavement construction process. Results have showed that levels of compaction, temperatures for starting and finishing compaction, compaction time, also weather conditions affect the intensity, stability and engineering properties of asphalt concrete.
Keywords: Asphalt concrete, compression, temperature, stability, tightness...
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn