Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,533,439

 Nghiên cứu ảnh hưởng của công đầm nén đến chất lượng của cấp phối thiên nhiên gia cố xi măng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Thị Thu Thảo
Khoa Xây dựng Cầu đường, trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. E-mail: tttthao@dut.udn.vn
Nguyễn Chiến Thắng
Khoa Xây dựng Cầu đường, trường ĐHBK Đà Nẵng. E-mail: artistanguyen26@gmail.com
Ngô Đức Nguyên
Khoa Xây dựng Cầu đường, trường ĐHBK Đà Nẵng. E-mail: ngoducnguyen1993@gmail.com
Nơi đăng: Hội thảo khoa học quốc gia hạ tầng giao thông với phát triển bền vững; Số: lần 2;Từ->đến trang: 113-117;Năm: 2016
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài viết trình bày một số kết quả nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của công đầm nén đến cường độ chịu nén, cường độ ép chẻ và mô đun đàn hồi của cấp phối thiên nhiên gia cố xi măng trong công tác xây dựng móng đường ô tô cấp cao từ đó có những nhận định đánh giá ban đầu để tăng cường
nâng cao công tác đảm bảo chất lượng trong quá trình thi công. Kết quả cho thấy công đầm nén ảnh
hưởng rất nhiều tới cường độ của cấp phối thiên nhiên gia cố xi măng.Vì vậy, cần nghiên cứu lựa chọn công đầm nén hợp lý đảm bảo chất lượng cấp phối thiên nhiên gia cố xi măng.
Từ khóa : Cấp phối thiên nhiên gia cố xi măng; cường độ chịu nén; cường độ ép chẻ; mô đun đàn hồi;
ABSTRACT
The article presents some research findings about the influence of the compaction on compressive strength, splitting strength and elastic modulus of cement treated natural aggregate used for base courses of road pavements. It aims to have the first vision to improve the quality of base courses
during road construction process. Results showed that the compaction level affects the strength of the cement treated natural aggregate. Hence, it is important to study and find out the suitable compaction level to qualify cement-treated natural aggregate base-course.
Keywords: cement-treated natural aggregate; compressive strength; splitting strength; elastic modulus
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn