Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,533,240

  Ảnh hưởng của thành phần bột khoáng đến cường độ kéo uốn của bê tông nhựa nóng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Thị Thu Thảo, Đặng Trần Đăng Khoa
Nơi đăng: Tạp chí Xây dựng Việt Nam; Số: 605;Từ->đến trang: 89-91;Năm: 2018
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bột khoáng và nhựa đường là thành phần cơ bản quyết định ứng xử cơ học của hỗn hợp bê tông nhựa (BTN) trong điều kiện khai thác cụ thể. Cường độ chịu kéo uốn của BTN ngoài việc phụ thuộc vào loại và hàm lượng chất dính kết, loại cốt liệu, nó còn phụ thuộc nhiều vào loại bột khoáng được sử dụng [7]. Bài báo trình bày kết quả thí nghiệm trong phòng xác định chỉ tiêu cường độ kéo uốn của BTNC12.5 và BTNC19 khi sử dụng các loại bột khoáng, tỉ lệ phối trộn cuả các loại bột khoáng khác nhau. Bột khoáng sử dụng là bột khoáng đạt chuẩn Hà Nam và thay thế bột khoáng đạt chuẩn hoặc một phần bột khoáng đạt chuẩn bằng bột vôi thủy hóa Vbay và bột đá tận dụng từ quá trình sản xuất bê tông nhựa tại trạm trộn Phước Thịnh Phát. Nhằm tìm ra loại bột khoáng, có thể tạo ra được loại bê tông nhựa có chỉ tiêu cường độ kéo uốn cao.
ABSTRACT
Mineral filler and binder is considered as a major component which impacts mostly to mechanic behavior of the hot asphalt mixtures in particular operation conditions. Beside with binder type and binder content, aggregate type, the flexural strength of the hot mix asphalt concrete depends on the type of the mineral filler. This article presents effects of the filler and the fine aggregate on the flexural strength of the hot mix asphalt concrete 12.5 and 19 when changing mineral filler types, proportions. The used mineral filler consists of the standard one - Hanam, its partial replacement by lime - Vbay and waste mineral filler is released from the production of asphalt concrete in the Phuoc Thinh Phat mixing plant. In order to identify the type of the mineral filler that can create the asphalt mixture with the high flexural strength.
[ 2018\2018m09d012_10_51_49605_Tap_chi_Xay_dung_Viet_Nam.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn