Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,533,408

 THE EFFECTS OF HEATING OPERATION ON THE VALUE OF BITUMEN PENETRATION
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tran Thi Thu Thao, Nguyen Van Teron
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Nơi đăng: The 13th international Symposium on Advanced Technology (ISAT 13) - Engineering Innovation for Sustainable Future; Số: November 13-15,2014;Từ->đến trang: 127-130;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Penetration is an important factor of bitumen as an indicator of bitumen viscosity. The change in bitumen viscosity will affect on mechanical characteristics of the aggregates and bitumen mixture. From existing construction technologies of used bitumen pavements combined with the analysis of bitumen heating technologies in tank-trucks and at asphalt mixing plants, we conducted the replication of bitumen heating operation in laboratory and testing of penetration factor according to different heating operation. As a result, we proposed suitable extents of heating operation, ensuring the heated bitumen penetration is acceptable under construction. The study results will help construction units select bitumen heating operation easily, contributing to the increase of pavement lifetime, enhancing road level of services, reducing traffic accidents and boosting the economics efficiency.
ABSTRACT
Penetration is an important factor of bitumen as an indicator of bitumen viscosity. The change in bitumen viscosity will affect on mechanical characteristics of the aggregates and bitumen mixture. From existing construction technologies of used bitumen pavements combined with the analysis of bitumen heating technologies in tank-trucks and at asphalt mixing plants, we conducted the replication of bitumen heating operation in laboratory and testing of penetration factor according to different heating operation. As a result, we proposed suitable extents of heating operation, ensuring the heated bitumen penetration is acceptable under construction. The study results will help construction units select bitumen heating operation easily, contributing to the increase of pavement lifetime, enhancing road level of services, reducing traffic accidents and boosting the economics efficiency.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn