Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,533,118

 Ảnh hưởng của quá trình gia nhiệt đến trị số độ kéo dài của nhựa đường đặc
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS Trần Thị Thu Thảo
Nơi đăng: tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
; Số: số 11(84).2014, quyển 1;Từ->đến trang: 70-73;Năm: 2014
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Độ kéo dài là một chỉ tiêu rất quan trọng của bitum. Bitum có trị số độ kéo dài càng lớn càng tốt[6].Từ công nghệ thi công các lớp mặt đường có sử dụng bitum hiện nay, kết hợp với việc phân tích các công nghệ gia nhiệt cho bitum của các xe bồn và trạm trộn. Ta tiến hành mô phỏng các quá trình gia nhiệt cho bitum trong phòng thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm chỉ tiêu độ kéo dài của bitum ứng với từng quá trình gia nhiệt khác nhau. Từ đó chỉ ra phạm vi gia nhiệt thích hợp, đảm bảo bitum sau khi gia nhiệt để thi công vẫn đảm bảo trị số độ kéo dài nằm trong giá trị cho phép. Các kết quả nghiên cứu của đề tài giúp cho các đơn vị thi công dễ dàng hơn trong việc lựa chọn công nghệ gia nhiệt bitum, góp phần nâng cao tuổi thọ cho mặt đường nhựa, chất lượng khai thác tốt hơn, giảm tai nạn giao thông và tăng hiệu quả kinh tế.
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
ABSTRACT
Ductility of bitumen is a very value important. Ductility of bitumen is the bigger the better. From construction technology of pavement type of plastic used today, combined with the analysis of heat technology for bitumen of road tankers and mixers. The authors conducted a simulation of the heating process for bitumen in the laboratory, then the test method for ductility to each various heating process. Since then the subject has shown to be the appropriate method for heating bitumen characteristics, to ensure the bitumen after heating to complete the construction is ductility of bitumen still in allowing. The results of the research topics to help contractor pavement easier to select heating technology, contributing to improving the working life of the road, quality servers of road better, reduce accidents and increase economic efficiency.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn