Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,608,743

 Food residue recycling by swine breeders in a developing economy: A case study in DaNang, VietNam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Takaaki Kato, Pham Thi Xuan Dung, Hoang Hai, Yonghai Xue, Tran Van Quang
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Journal homepage:www.elsevier.com/locate/wasman
marriage affairs open i want an affair
; Số: 32(2012);Từ->đến trang: 2431-2438;Năm: 2012
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn