Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,984,038

[1] Đề tài cấp Thành phố: Đánh giá các trở ngại và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý nước thải cho khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Đà Nẵng. Chủ nhiệm: PGS.TS. Trần Văn Quang. Thành viên: Thư ký đề tài ThS. Phan Thị Kim Thủy; Thành viên ThS. Hoàng Ngọc Ân, ThS. Võ Diệp Ngọc Khôi, ThS. Dương Gia Đức, KS. Nguyễn Đức Huỳnh, KS. Võ Đình Pho, ThS. Nguyễn Thị Đức, ThS. Hoàng Hải Thọ, ThS. Huỳnh Minh Hiền. Mã số: ĐN-2015. Năm: 2017. (Oct 25 2017 4:32PM)
[2] Đề tài Khác: Nghiên cứu thực nghiệm xử lý nước thải từ quá trình chế biến mủ cao su kết hợp thu hồi Biogas-Quy mô Pilot 6m3/ngđ tại nhà máy chế biến mủ cao su Hiệp Đức, Quảng Nam.. Chủ nhiệm: Trần Văn Quang. Mã số: 86d/2013. Năm: 2014. (Apr 5 2015 10:53PM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu phục hồi và bảo vệ nguồn nước hồ đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng bằng các giải pháp công nghệ sinh thái.. Chủ nhiệm: Trần Văn Quang. Thành viên: Phan Thị Kim Thủy, Hoàng Ngọc Ân, Dương Gia Đức, Nguyễn Dương Quang Chánh, Nguyễn Đức Huỳnh, Võ Đình Pho, Hoàng Hải Thọ, Tô Văn Hùng. Mã số: B2012-DN01-04. Năm: 2014. (Apr 4 2015 7:35AM)
[4] Đề tài Khác: Research on the low-cost type wastewater treatment system. Chủ nhiệm: Trần Văn Quang. Mã số: Meta (2013). Năm: 2013. (Apr 5 2015 10:56PM)
[5] Đề tài Khác: Sanitation constraints classificatatintion evalution for Asia cites (SaniCon-Asia). Chủ nhiệm: Trần Văn Quang. Mã số: GSGES (2209-2012). Năm: 2012. (Apr 5 2015 10:59PM)
[6] Đề tài Khác: Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ xử lý nước thải từ quá trình chế biến mủ cao su kết hợp tận thu nguồn năng lượng khí sinh học phục vụ sản xuất theo cơ chế phát triển sạch (CDM). Chủ nhiệm: Trần Văn Quang. Thành viên: . Mã số: 09d/2011. Năm: 2012. (Apr 5 2015 10:54PM)
[7] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm các hồ đô thị bằng các mô hình đất ướt.. Chủ nhiệm: Trần Văn Quang. Thành viên: . Mã số: B2009-ĐN02-47. Năm: 2010. (Oct 23 2011 9:42AM)
[8] Đề tài cấp Thành phố: Nghiên cứu thực trạng ăn mòn, xâm thực các công trình xây dựng dân dụng & công nghiệp vùng ven biển thành phố Đà Nẵng và đề xuất các giải pháp phòng, chống.. Chủ nhiệm: Trương Hoài Chính. Mã số: B2-1 TMĐCTC-CN. Năm: 2008. (Oct 23 2011 8:50AM)
[9] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu biên soạn tài liệu giảng dạy về bảo vệ môi trường cho các trường cao đẵng công nghiệp và xây dựng. Chủ nhiệm: Trần Văn Quang. Mã số: B2006-ĐN02-23MT. Năm: 2008. (Oct 23 2011 8:48AM)
[10] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu kiểm soát nước rò rỉ từ các bãi chôn lấp chất thải bằng công nghệ sinh thái.. Chủ nhiệm: Trần Văn Quang. Thành viên: . Mã số: B2006-ĐN02-11. Năm: 2008. (Oct 23 2011 9:30AM)
[11] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu sự lan truyền chất ô nhiễm trong vùng sông chịu ảnh hưởng của thuỷ triều. . Chủ nhiệm: Trần Văn Quang. Thành viên: . Mã số: B2001-15-01. Năm: 2003. (Dec 31 2010 1:44PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn