Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Bằng khen.. Số: 6428/QĐ/BGD&ĐT-VP. Năm: 2002.
[2] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2003 -2004. Số: 1757/QĐ-TĐKT. Năm: 2004.
[3] Chiến sĩ Thi đua cấp Cơ sở 2008-2009. Năm: 2009.
[4] Chiến sĩ Thi đua cấp Cơ sở 2009-2010.. Năm: 2010.
[5] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2010-2011. Số: 6065/QĐ-TĐKT. Năm: 2011.
[6] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2011-2012. Số: 5122/QĐ-TĐKT. Năm: 2012.
[7] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2013-2014. Số: 4754/ QĐ-TĐKT. Năm: 2014.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn