Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,608,855

 Nghiên cứu khảo sát hiện trạng ăn mòn phá hủy của các công trình bê tông cốt thép và khả năng xâm thực của môi trường vùng ven biển thành phố Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Truong Hoai Chính, Trần Văn Quang, Nguyễn Phan Phú, Huỳnh Quyền
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: 6(29);Từ->đến trang: 1-7;Năm: 2008
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT
walgreens prints coupons open free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn