Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,585,543

 Nghiên cứu xác định tổng lượng phát thải khí nhà kính từ hệ thống quản lý chất thải chăn nuôi heo tại Đà Nẵng
walgreens prints coupons open free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Phạm Đình Long*; PGS.TS. Trần Văn Quang*; Đặng Thị Đoan*
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
; Số: Số 9(94).2015;Từ->đến trang: 14;Năm: 2015
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Chăn nuôi gia súc là một trong các nguồn phát thải khí nhà kính (KNK) chủ yếu của ngành nông nghiệp Việt Nam. Theo dự báo đến năm 2020 ngành chăn nuôi Việt Nam phát thải khoảng 24,83 triệu tấn CO2e [6]. Nhằm hướng tới nền nông nghiệp cacbon thấp, thân thiện môi trường, Việt Nam phấn đấu đến năm 2020 sẽ cắt giảm 25,84% lượng phát thải KNK từ lĩnh vực chăn nuôi tương đương với 6,3 triệu tấn CO2e [1]. Bài báo này thực hiện xác định tổng lượng khí CH4 phát thải từ hoạt động quản lý chất thải gồm hệ thống quản lý phân và hệ thống thoát nước, xử lý nước thải tại các trang trại chăn nuôi heo ở Đà Nẵng và xây dựng hệ số phát thải khí CH4 từ hoạt động quản lý chất thải đối với điều kiện chăn nuôi của các trang trại tại Đà Nẵng là E(CH4) = 543277,86 KgCH4/năm nhằm góp phần số liệu kiểm kê KNK từ hoạt động chăn nuôi heo của thành phố Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung.
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
ABSTRACT
Animal husbandry is one of the major sources emitting greenhouse gas (GHG) in Vietnam's agriculture. It is estimated that by 2020 Vietnam’s pig farming will have produced around 24.83 million tons of CO2e [6]. With a view to buiding up a low-carbon, environment-friendly agriculture, Vietnam has strived to reduce GHG emission by 25.84% from its animal husbandry by 2020, which is equivalent to 6.3 million tons of CO2e [1]. This paper presents a study on the determination of the total amount of CH4 released from the waste management activity including the manure manangement system as well as the waste water treatment and drainage system in pig-breeding farms in Da Nang City. Also, this paper involves the formation of the CH4 emission coefficient via the waste management activity on condition that in these farms, E (CH4) equals 543,277.86 KgCH4 per year, which will be useful for totalling up the inventory figures of greenhouse gas amount from feed farming in Da Nang in particular and in Viet Nam in general.
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn