Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,608,442

 Các thông số của quá trình lọc sinh học xử lý nước thải đô thị từ hệ thống thoát nước chung: kết quả thực nghiệm tại thành phố Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Hà Quân, Võ Đình Pho, Phan Thị Kim Thủy, Trần Văn Quang
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 5(102).2016;Từ->đến trang: 75;Năm: 2016
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Lọc sinh học là một trong những công nghệ xử lý nước thải đã và đang được áp dụng tại nhiều nước trên thế giới nhờ các ưu điểm về chi phí, vận hành hay hiệu suất xử lý. Tuy nhiên tại Việt Nam, với nước thải đô thị từ hệ thống thoát nước chung có nồng độ các chất ô nhiễm thấp và thay đổi theo mùa, các nhà máy xử lý nước thải chỉ sử dụng công nghệ bùn hoạt tính, mà chưa áp dụng công nghệ lọc sinh học cho quá trình xử lý nước thải. Mô hình lọc sinh học được vận hành theo các thông số chiều cao vật liệu lọc và tải lượng chất hữu cơ khác nhau, nhằm đánh giá hiệu suất xử lý cùng với khả năng áp dụng của công nghệ cho quá trình xử lý nước thải đô thị. Các kết quả nghiên cứu cho thấy với tải lượng chất hữu cơ dưới 1 kg BOD/m3.ngđ. và chiều cao vật liệu lọc trên 2m, đã đảm bảo được hiệu suất khử BOD trên 60% và chất lượng nước sau xử lý đạt cột A của QCVN40:2011/BTNMT
ABSTRACT
Bio-filter is a waste water treatment technology that has been applied in many countries around the world with many advantages in cost, operation process, and treatment performance. However, in Vietnam, with the municipal waste water from combined sewerage system having low concentrations of pollutants and being depended on season, the waste water treatment plants only use active sludge technology and haven’t applied biological filtration for waste water treatment .The model of bio-filter is operated with different organic loadings and depth of filter medium to evaluate the performance of the treatment process and its ability to be applied to municipal waste water. The proposed parameters of bio-filters with organic loadings lower than 1 kg BOD/m3.d and depth of filter medium more than 2m, the BOD removal rate is higher than 60% and the quality of treated water reaches the column A, QCVN40: 2011/BTNMT.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn