Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu đánh giá khả năng tăng tải trọng xử lý chất hữu cơ của các loại vật liệu đệm cho bể Aeroten trong xử lý nước thải chế biến thủy sản
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Phan Thị Kim Thủy*; PGS.TS. Trần Văn Quang
Nơi đăng: Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ; Số: Vol. 18, No. 1, 2020;Từ->đến trang: 27;Năm: 2020
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nước thải từ quá trình chế biến thủy sản, sau giai đoạn tiền xử lý có nồng độ chất hữu cơ và dinh dưỡng cao. Với chế độ thải không ổn định, thay đổi theo lượng nguyên liệu trong ngày, việc duy trì và đảm bảo chất lượng nước sau xử lý đáp ứng yêu cầu xả thải, gặp nhiều khó khăn. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu về khả năng tăng tải cho bể Aeroten và các thông số quá trình vận hành khi bổ sung thêm các loại vật liệu đệm. Kết quả nghiên cứu cho thấy: (1) Bể Aeroten khi bổ sung thêm vật liệu đệm có khả năng tăng tải trọng xử lý so với bể truyền thống; (2) Trong các loại vật liệu đệm xem xét thì hiệu suất tăng khi có đệm lần lượt là BK-Biocarrier 4mm, BK-Biocarrier 2mm và PVAGel; (3) Khi vận hành bể Aeroten với hiệu suất xử lý BOD5 mong đợi là 80%, mức tăng tải gấp 1,84 lần khi bổ sung 10% PVAGel (ứng với tải 0,95 gBOD5/g bùn.ngđ.) và 1,5 lần khi bổ sung 10% BK-Biocarrier 2mm (ứng với tải 0,78 gBOD5/g bùn.ngđ.).
ABSTRACT
After pre-treatment, the wastewater from seafood processing plant has a high concentration of organic matters and nutrients. With the unstable regime of influent depends on the changes of daily amount of raw seafood, it is fairly difficult to maintain the quality of treated water to discharge standards. This paper presents the results of the possibility of increasing the organic loading and the parameters for aerobic process bio-carriers addition. The results show that: (1) With bio-carriers, the aeration tank has the ability to increase the organic loading compared to traditional one; (2) Among the bio-carriers considered, the efficiency increasing with carriers is BK-Biocarrier 4mm, BK-Biocarrier 2mm and PVAGel, respectively; (3) When operating the aeration tank with BOD5 treatment efficiency of 80%, the organic loading increases 1.84 times with 10% PVAGel carrier addition (corresponding with 0.95gBOD5/g(slude).day) and 1.5 times when adding 10% BK-Biocarrier 2mm (corresponding with 0.78gBOD5/g(sludge).day).
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn