Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,608,385

 Xử lý kỵ khí nước thải chế biến mủ cao su kết hợp thu hồi Biogas: kết quả thực nghiệm tại nhà máy chế biến cao su Hiệp Đức, Công ty cao su Quảng Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Trần Văn Quang*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 3(76).2014;Từ->đến trang: 117;Năm: 2014
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nước thải chế biến cao su Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam có nồng độ các chất ô nhiễm cao và thay đổi theo mùa, nguồn gốc từ các quá trình đánh đông, rửa và cán ép sản phẩm mủ tờ xông khói. Tổng các chất lơ lửng (TSS): 317 – 898mg/l; Chất hữu cơ: BOD5 630-1310mg/l; COD 1050 -2780mg/l; Các chất dinh dưỡng: N-NH4 20-61mg/l; P-PO4: 5,0-11mg/l. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm pilot xử lý kỵ khí nước thải bằng hồ kỵ khí với vật liệu mang, khuấy trộn bằng biện pháp bơm hồi lưu cho thấy: với tải trọng thể tích thấp và thời gian nước lưu thay đổi trong khoảng 10-20 ngày, hiệu suất xử lý TSS đạt trung bình 70,4%; BOD5 86,2%; COD 88%. Lượng Biogas thu được trung bình 0.24m3/m3 nước thải với tỷ lệ thành phần khí CH4 đạt 74% và có thể sử dụng như nguồn năng lượng tái tạo phục vụ quá trình sản xuất
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
ABSTRACT
The wastewater from rubber processing at Hiep Duc Factory- Quangnam Province has high concentrations of pollutants and it fluctuats much in terms of seasons, which is derived from the coagulation, washing and rolling smoked sheet rubber products. Total suspended solids (TSS): 317-898mg/l; organic matter: BOD5 630-1310mg/l, COD 1050-2780mg/l; Nutrient: N-NH4 20-61mg/l, P-PO4: 5.0-11mg/l. The pilot experimental results by using anaerobic lagoon with media and stirring by pumps show that: with low volume load and hydraulic retention time (HRT) from 10 to 20 days, the treatment efficiency achieves average TSS 70.7%, BOD5 86%, COD 88%. The amount of Biogas was obtained on average 0.24m3/m3 wastewater with CH4 composition ratio up to 74% and it can be used as a renewable energy source serving for manufacturing processes.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn