Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,585,711

 Nghiên cứu áp dụng đảo nổi thực vật giảm thiểu sự ô nhiễm hồ đô thị: Thực nghiệm tại hồ Vĩnh Trung, thành phố Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Văn Quang;Phan Thị Kim Thủy
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 7(80).2014;Từ->đến trang: 39;Năm: 2014
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hồ đô thị được hình thành song song với quá trình phát triển đô thị và có vai trò điều hòa nước mưa, tạo cảnh quan. Với hệ thống thoát nước là hệ thống chung, điều kiện vệ sinh môi trường còn nhiều hạn chế, sự ô nhiễm chất hữu cơ và phú dưỡng đã làm giảm đáng kể giá trị sử dụng của hồ trong hệ sinh thái đô thị. Kết quả nghiên cứu thử nghiệm công nghệ đảo nổi thực vật (VFIs) với cây Chuối hoa bằng ống “Lund” tại hồ Vĩnh trung, thành phố Đà Nẵng, cho thấy: (1) với diện tích VFI 15%, chất lượng hồ được phục hồi, nồng độ các chất ô nhiễm: TSS, BOD5, COD, N-NH4, P-PO4 đạt xấp xỉ cột B1, QCVN 08:2008/BTNM; (2) đây là hướng tiếp cận mới, đầy tiềm năng trong việc bảo vệ và phục hồi chất lượng nước hồ đô thị.
marriage affairs open i want an affair
ABSTRACT
Urban lakes, which are formed alongside the expanding process of cities, play an important role in regulating rainfall and creating landscapes. With the joint drainage system, poor environmental sanitation, the pollution of organic matters and eutrophication has considerably reduced the lake's usage. The results from the experimental research on Vegetated Floating Islands (VFIs) with Canna Indica via the "Lund" tube at Vinh Trung lake, Da Nang city, have showed that (1) with 15% of the VFI area, the water quality is restored, the concentration of pollutants namely TSS, BOD5, COD, N-NH4, P-PO4 approximately reached level B1 according to VN Standard 08:2008/BTNM; (2) this is a new, potential approach to the protection and restoration of water quality in urban lakes.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn