Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm các hồ đô thị bằng các mô hình đất ướt.
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
Chủ nhiệm:  Trần Văn Quang
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Thành viên:  
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Số: B2009-ĐN02-47 ; Năm hoàn thành: 2010; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn