Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu sự lan truyền chất ô nhiễm trong vùng sông chịu ảnh hưởng của thuỷ triều.
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
coupons for prescriptions discount coupons for prescriptions coupons for cialis 2016
Chủ nhiệm:  Trần Văn Quang; Thành viên:  
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Số: B2001-15-01 ; Năm hoàn thành: 2003; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Môi trường

walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn