VŨ HUY CÔNG
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 16600 lượt người xem
Họ và tên:  VŨ HUY CÔNG
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  01/09/1983
Nơi sinh: Thái Bình
Quê quán Thái Bình
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng Thủy lợi-Thủy điện; Tại: Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Công trình thủy; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: Kỹ thuật tài nguyên nước và môi trường; Tại: Trường DH Dongguk, Seoul, Hàn Quốc
Dạy CN: Xây dựng Công trình thủy
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: English
Địa chỉ liên hệ: Khoa Xây dựng Công trình thủy, Trường Đại học Bách khoa, 54 Nguyễn Lương Bằng - Q.Liên Chiểu - TP.Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0914248168
Email: vhcong@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Năm 2006-2009, Giảng dạy tại khoa Xây dựng Công trình thủy
Năm 2009-2011, Học Thạc sĩ tại Hàn Quốc
Năm 2011- 12/2015, Học Tiến sĩ tại Hàn Quốc
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu ảnh hưởng của nhà máy thủy điện và sự thay đổi diện tích thảm phủ đến chế độ dòng chảy tại lưu vực sông Kon - Bình Định. Chủ nhiệm: Vũ Huy Công. Thành viên: Nguyễn Quang Bình, Võ Ngọc Dương, Phạm Lý Triều, Nguyễn Ngọc Hậu. Mã số: B2017- ĐN02-20. Năm: 2019. (Jun 22 2020 9:48AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Assessment of land use change in Kon – Ha Thanh rivers catchment using landsat images. Tác giả: Vũ Huy Công, Nguyễn Quang Bình, Võ Ngọc Dương. Tạp chí khoa học và công nghệ Đà Nẵng. Số: 17(6). Trang: 6-9. Năm 2019. (Jun 18 2019 3:29PM)
[2]Bài báo: Đánh giá lượng vận chuyển bùn cát đến đầm Thị Nại, tỉnh Bình Định. Tác giả: Nguyễn Quang Bình, Vũ Huy Công, Võ Ngọc Dương. Tạp chí khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường. Số: 65. Trang: xx. Năm 2019. (Jun 18 2019 3:26PM)
[3]Tham luận: Assessment of flow changes from reservoir operations in Vu Gia- Thu Bon river basin. Tác giả: Hung Le, Thuy Nga To, Huy Cong Vu.,. Proceeding of ICWRCE. Trang: 64-67. Năm 2019. (Jul 15 2020 10:08AM)
[4]Tham luận: Modeling the hydrological impacts of land use changes in the Kon – Ha Thanh river catchment. Tác giả: Huy Cong Vu., Quang Binh Nguyen., Ngoc Duong Vo. Proceeding of ICWRCE. Trang: 60-63. Năm 2019. (Jul 15 2020 10:09AM)
[5]Bài báo: Ứng dụng mô hình thủy văn bán phân bố SWAT dánh giá tải lượng bùn cát đến các hồ chứa trên lưu vực sông Kon - Hà Thanh. Tác giả: Nguyễn Quang Bình, Vũ Huy Công, Võ Ngọc Dương. Kỷ yếu hội nghị Khoa học cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 21. Số: 21. Trang: 27-36. Năm 2018. (Jun 18 2019 3:22PM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu cơ chế di chuyển của dòng chảy phía sau hình trụ tròn. Tác giả: Vũ Huy Công. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và môi trường. Số: 1. Trang: 1-11. Năm 2018. (Jun 30 2018 8:15AM)
[7]Bài báo: Đánh giá khả năng xói hạt mịn của một số đất đắp đập, đê dựa vào những tiêu chuẩn cỡ hạt. Tác giả: Lê Văn Thảo, Vũ Huy Công. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và môi trường. Số: 60. Trang: 27-32. Năm 2018. (Jun 30 2018 8:30AM)
[8]Bài báo: Nghiên cứu đặc điểm của dòng chảy xung quanh hình trụ tròn. Tác giả: Vũ Huy Công. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và môi trường. Số: 59. Trang: 114-119. Năm 2017. (Jun 30 2018 8:32AM)
[9]Bài báo: Nghiên cứu cấu trúc dòng chảy xung quanh hai hình trụ tròn sử dụng Lagrangian Coherent Structure. Tác giả: Vũ Huy Công. Tuyển tập công trình hội nghị cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20. Số: 20. Trang: 107-114. Năm 2017. (Jun 30 2018 8:35AM)
[10]Bài báo: Nghiên cứu hệ số sức cản của một mảng các hình trụ tròn. Tác giả: Vũ Huy Công, Phạm Lý Triều. Tuyển tập công trình hội nghị cơ học thủy khí toàn quốc lần thứ 20. Số: 20. Trang: 115-124. Năm 2017. (Jun 30 2018 8:38AM)
[11]Bài báo: Nghiên cứu cấu trúc dòng chảy xung quanh hình trụ tròn sử dụng Lagrangian Coherent structure. Tác giả: Vũ Huy Công. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và môi trường. Số: 57. Trang: 19-25. Năm 2017. (Jun 30 2018 8:40AM)
[12]Bài báo: Nghiên cứu xâm nhập mặn cho hạ lưu sông Hậu dựa trên mô hình mã nguồn mở Suntans. Tác giả: Vũ Huy Công, Nguyễn Chí Công. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 3. Trang: 10-14. Năm 2017. (Oct 16 2017 9:47PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: The impact of urbanization on urban flooding in Danang. Authors: Tô Thúy Nga, Vũ Huy Công, Lê Hùng. Springer Nature Singapore Pte Ltd 2020 C. Ha-minh et al. (Eds.): CIGOS 2019. Pages: 1057–1062. Year 2019. (Jun 22 2020 9:51AM)
[2]Presentations: Flood risk asessment in the planing of new urban in Quangnam province, Viet Nam. Authors: Thuy Nga To, Hung Le, Huy Cong Vu. Springer Nature Singapore Pte Ltd 2020 C. Ha-minh et al. (Eds.): CIGOS 2019. Pages: 1069–1074. Year 2019. (Jun 22 2020 9:49AM)
[3]Presentations: Hydrodynamic modelling study of Danang' coast. Authors: Nguyen Quang Binh, Vu Huy Cong, Nguyen Cong Phong, Vo Ngoc Duong. Proceeding of ICWRCE. Pages: 191-195. Year 2019. (Jul 15 2020 9:53AM)
[4]Presentations: Assesing the impacts of climate change and reservoir operation on saltwater intrusion in the Vu Gia - Thu Bon river basin. Authors: Thuy Nga To, Huy Cong Vu, Hung Le,. Proceeding of the APAC (scopus). Pages: 1207-1212. Year 2019. (Oct 3 2019 10:59AM)
[5]Article: Effects of climate change on streamflow in Kon– Ha Thanh river watershed, Vietnam. Authors: Ngoc Duong VO, Quang Binh NGUYEN, Huy Cong VU, Philippe GOURBESVILLE2, Thanh Hao NGUYEN
. HIC 2018. 13th International Conference on Hydroinformatics. No: 3. Pages: 2233-2240. Year 2018.
(Oct 11 2018 9:09AM)
[6]Article: Climate change impact assessment Using semi distributed hydrological model of Kon-Hathanh river catchment, Vietnam. Authors: Huy Cong Vu, Ngoc Duong Vo, Quang Binh Nguyen & Philippe Gourbesville. Vietnam International Water Week 2018. Innovative Water Solutions for Vietnam and Region. Vietnam National University Press, Hanoi. No: 1. Pages: 3-12. Year 2018. (Jun 30 2018 8:25AM)
[7]Article: Numerical simulation of flow past two circular cylinder in tandem and side-by-side arrangement at low Reynolds numbers. Authors: Huy Cong Vu, Jungkyu Ahn, Jin Hwan Hwang. KSCE Journal of Civil Engineerning
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. No: 1. Pages: 1-11. Year 2015.
(Jul 1 2015 9:29AM)
[8]Article: Numerical investigation of flow around circular cylinder with splitter plate. Authors: Huy Cong Vu, Jin Hwan Hwang, Jungkyu Ahn,. KSCE Journal of Civil Engineerning
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. No: 1. Pages: 1-10. Year 2015.
(Sep 7 2015 9:52AM)
[9]Presentations: Flow separation around single circular cylinder at low Reynolds numbers. Authors: Huy Cong Vu; Jin Hwan Hwang. Korean Society of Civil Engineers - 2014. Korea. Pages: 1237-1238. Year 2014. (Apr 29 2015 3:47PM)
[10]Presentations: Resolution of lateral boundary conditions affect to the results of one-way nested ocean regional circulation model. Authors: Pham Van Sy, Jin Hwan Hwang, Huy Cong Vu
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Korean Society of Civil Engineers - 2014. Korea
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Pages: 1231-1232. Year 2014.
(Apr 29 2015 3:50PM)
[11]Presentations: Numerical investigation of flow behind the circular cylinder in side-by-side and tandem arrangement. Authors: Huy Cong, Vu; Jin Hwan, Hwang. Korean Society of Civil Engineers - 2013. Korea. Pages: 428. Year 2013. (Apr 1 2015 11:25AM)
[12]Presentations: Using the “PSR” Framework to Assess the Changes of Coastal Wetland in Soc Trang, Vietnam. Authors: Huy Cong, Vu; Jin Hwan, Hwang. Asia Oceania Geosciencs Society Conference, Singapore. Pages: 91. Year 2012. (Apr 1 2015 11:41AM)
[13]Presentations: Influence of sea level rise on salt intrusion and mixing in Mekong river estuary. Authors: Huy Cong, Vu; Jin Hwan, Hwang. Conference of the Coastal and Estuarine Research Federation, USA, 2011
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Pages: 222. Year 2011.
(Apr 1 2015 11:31AM)
  
 Sách và giáo trình
(Jun 22 2020 9:56AM)
[1]Ứng dụng Matlab trong kỹ thuật tài nguyên nước Chủ biên: Vũ Huy Công. Đồng tác giả: Nguyễn Thanh Hải, Phạm Thành Hưng. Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật. Năm 2020.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Trần Quốc Bảo
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt động nạo vét bùn cát đến dòng chảy sông Cu Đê, Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa, đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[2]Hường Quang Vĩ
Đề tài: Nghiên cứu sử dụng cọc đất xi măng gia cố nền đất yếu cho công trình đập Đức Lợi, Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa, đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[3]Phạm Hoàng Vân
Đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp sửa chữa đập đất Hồ chứa nước Đập Làng, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa, đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[4]Nguyễn Thanh Lâm
Đề tài: Nghiên cứu tình trạng xói lở hạ lưu đập dâng tỉnh Bình Định và giải pháp khắc phục - Áp dụng đập dâng Cây Gai

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[5]Phạm Minh Quốc
Đề tài: Nghiên cứu giải pháp nâng câo ổn định cho mái dốc chính diện nhà máy Thủy điện A Lưới

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[6]Lê Xuân Vũ
Đề tài: Nghiên cứu giải pháp xử lý thấm qua đập đất - Áp dụng cho công trình hồ chứa nước Hội Khánh tỉnh Bình Định

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[7]Hồ Trường Sơn
Đề tài: Mô phỏng ngập lụt hạ lưu sông bến Hải, tỉnh Quảng Trị

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa, đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[8]Phạm Trung Hậu
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của công trình cầu Canh Vinh đến xói lở khu vực hạ lưu cầu

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa, đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[9]Nguyễn Đức Chánh
Đề tài: Đánh giá tác dộng của biến đổi khí hậu tới dòng chả hệ thống sông Kon - Hà Thanh, tỉnh Bình Định

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa, đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

  
 Khen thưởng
[1] Award for best paper in KSCE conference, Korea, 2013. Năm: 2013.
[2] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2015-2016.
[3] Giấy khen của Hiệu trưởng trường bách khoa. Số: 272/QĐ-ĐHBK. Năm: 2015-2016.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Trạm bơm và cấp thoát nước
Ngành: Xây dựng
 2016 Sinh viên đại học  Trường đại học Bách khoa
[2]Anh văn chuyên ngành
Ngành: Xây dựng
 2016 Sinh viên đại học  Trường đại học Bách khoa
[3]Thủy điện 1,2
Ngành: Xây dựng
 2008 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách Khoa
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn