Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,645,252

[1] Đề tài cấp cơ sở: Ứng dụng Matlab xây dựng thư viện thực hành mô phỏng Điện tử công suất . Chủ nhiệm: Võ Khánh Thoại. Mã số: T2018-06-90. Năm: 2019. (Sep 6 2019 3:10PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng một số chương trình điều khiển cho hệ thống điều khiển vị trí bàn trượt. Chủ nhiệm: Võ Khánh Thoại. Mã số: T2017-06-54. Năm: 2017. (Sep 6 2019 2:59PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Mô phỏng và thực nghiệm điều khiển động cơ DC bằng Fuzzy Logic. Chủ nhiệm: ThS. Dương Quang Thiện. Thành viên: ThS. Hoàng Thắng, ThS. Võ Khánh Thoại. Mã số: T2017-06-53. Năm: 2017. (Sep 6 2019 4:23PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Nhận dạng và điều chỉnh vị trí van điều khiển chuyển đổi áp suất thành độ dịch chuyển. Chủ nhiệm: Võ Khánh Thoại. Mã số: T2015-06-86. Năm: 2015. (Sep 6 2019 2:53PM)
[5] Đề tài Khác: Nâng cao chất lượng điều khiển vị trí động cơ điện một chiều ứng dụng mạng nơ-ron. Chủ nhiệm: Võ Khánh Thoại. Mã số: 2014-06. Năm: 2014. (Sep 6 2019 3:04PM)
[6] Đề tài cấp cơ sở: Ứng dụng mạng Nơ-ron điều khiển vị trí cánh tay Rô-bốt. Chủ nhiệm: Võ Khánh Thoại. Mã số: T2013-06-43. Năm: 2013. (Sep 6 2019 2:50PM)
[7] Đề tài cấp cơ sở: Ứng dụng mạng nơ-ron điều khiển quá trình lưu lượng chất lỏng hệ bồn nước đơn. Chủ nhiệm: Võ Khánh Thoại. Mã số: T2012-06-23. Năm: 2012. (Dec 27 2012 9:30PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn