Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,655,202

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Điều khiển hệ thống chỉnh lưu cầu 3 pha Thyristor–Động cơ điện một chiều có thông số thay đổi ứng dụng logic mờ. Tác giả: Võ Khánh Thoại. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng. Số: 11(132).2018. Trang: 79-83. Năm 2018. (Sep 6 2019 4:08PM)
[2]Bài báo: Ứng dụng mạng nơ-ron tuyến tính hóa phản hồi điều khiển thích nghi vị trí bàn trượt. Tác giả: ThS. Võ Khánh Thoại*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 1(122).2018. Trang: 90. Năm 2018. (Mar 30 2018 5:11PM)
[3]Bài báo: Điều khiển vị trí bàn trượt ứng dụng mạng nơ-ron. Tác giả: Võ Khánh Thoại. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng. Số: 11(120).2017. Trang: 118-122. Năm 2017. (Sep 6 2019 2:34PM)
[4]Bài báo: Nâng cao chất lượng điều khiển hệ thống van điều khiển – bình mức bằng bù mờ PID.. Tác giả: Võ Khánh Thoại; Nguyễn Đức Quận. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng. Số: 11(108).2016. Trang: 48-52. Năm 2016. (Sep 6 2019 2:26PM)
[5]Bài báo: Phân tích lực điện từ ngắn mạch của máy biến áp vô định hình. Tác giả: Đoàn Thanh Bảo; Đỗ Chí Phi; Phạm Văn Bình; Đoàn Đức Tùng; Võ Khánh Thoại. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng. Số: 11(84).2014, Quyển 2. Trang: 1-4. Năm 2014. (Sep 6 2019 8:12AM)
[6]Bài báo: ỨNG DỤNG MẠNG NƠRON TRUYỀN THẲNG NHIỀU LỚP ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI LƯU LƯỢNG CHẤT LỎNG HỆ BÌNH MỨC. Tác giả: Võ Khánh Thoại. Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: Số 5(66).2013. Trang: 85-90. Năm 2013. (Sep 6 2019 8:00AM)
[7]Bài báo: Điều khiển thích nghi mô hình tham chiếu hệ động cơ chỉnh vị trí bàn trượt. Tác giả: Võ Khánh Thoại. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng. Số: 11(60).2012. Trang: 116 - 122. Năm 2012. (Dec 27 2012 4:01PM)
[8]Bài báo: Ứng dụng bộ xử lý tín hiệu số (DSP) trong điều khiển quá trình mức chất lỏng. Tác giả: Võ Khánh Thoại, Nguyễn Hoàng Mai. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng. Số: 8(49).2011. Trang: 43 - 53. Năm 2011. (Dec 27 2012 3:58PM)
[9]Bài báo: Ứng dụng bộ điều khiển mờ PID điều khiển quá trình mức chất lỏng. Tác giả: Nguyễn Hoàng Mai, Võ Khánh Thoại. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng. Số: 1(42).2011. Trang: 42 - 49. Năm 2011. (Dec 27 2012 4:00PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn