Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Power Flow Control and Stability Improvement of Connecting an Offshore Wind Farm to an One-Machine Infinite-Bus System Using a Static Synchronous Series Compensator
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Li Wang, Quang-Son Vo
Nơi đăng: IEEE Transactions on Sustainable Energy, (SCIE); Số: Vol. 4, No. 2;Từ->đến trang: 358-369;Năm: 2013
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
This paper presents the stability improvement and power-flow control results of a DFIG-based offshore wind farm (OWF) connected to an one-machine infinite-bus (OMIB) system using a static synchronous series compensator (SSSC). An oscillation damping controller (ODC) of the proposed SSSC is designed by using modal control theory to render proper damping to the dominant mode of the studied synchronous generator (SG). A frequency-domain approach based on a linearized system model using eigenvalue analysis is accomplished. A time-domain scheme based on a nonlinear system model subject to a disturbance is also performed. It can be concluded from the simulation results that the proposed SSSC joined with the designed ODC can effectively improve the stability of the studied OMIB system with an OWF under various disturbances. The inherent low-frequency oscillations of the OMIB system can also be effectively suppressed by the proposed control scheme.
ABSTRACT
This paper presents the stability improvement and power-flow control results of a DFIG-based offshore wind farm (OWF) connected to an one-machine infinite-bus (OMIB) system using a static synchronous series compensator (SSSC). An oscillation damping controller (ODC) of the proposed SSSC is designed by using modal control theory to render proper damping to the dominant mode of the studied synchronous generator (SG). A frequency-domain approach based on a linearized system model using eigenvalue analysis is accomplished. A time-domain scheme based on a nonlinear system model subject to a disturbance is also performed. It can be concluded from the simulation results that the proposed SSSC joined with the designed ODC can effectively improve the stability of the studied OMIB system with an OWF under various disturbances. The inherent low-frequency oscillations of the OMIB system can also be effectively suppressed by the proposed control scheme.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn