Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,627,585

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Mô hình hóa mạch biến đổi điện áp Buck có cuộn cảm tương hỗ nối chung tại cực diode ở chế độ điều khiển điện áp. Tác giả: Võ Quang Sơn, Nguyễn Văn Tấn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 6 (67). Trang: 50-57. Năm 2013. (Apr 15 2016 4:13PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Stability Improvement of a Multimachine Power System Connected with a Large-Scale Hybrid Wind-Photovoltaic Farm Using a Supercapacitor. Authors: Li Wang, Quang-Son Vo, Anton V. Prokhorov. IEEE Transactions on Industry Applications (SCIE). No: Vol. 54, No. 1. Pages: 50-60. Year 2018. (Jan 20 2018 12:59PM)
[2]Presentations: Transient stability analysis of Taiwan power system’s power grid connected with a high-capacity offshore wind farm. Authors: Li Wang, Quang-Son Vo, Min-Han Hsieh, Shun-Chin Ke, Bing-Lin Kuan, Xiu-Yu Lu, and Anton V. Prokhorov. Proceedings of 2017 IEEE 3rd International Future Energy Electronics Conference and ECCE Asia (IFEEC 2017-ECCE ASIA). Pages: 585-590. Year 2017. (Aug 22 2017 8:49PM)
[3]Presentations: Analysis of voltage variations of Taiwan power system connected with a high-capacity offshore wind farm. Authors: Li Wang, Quang-Son Vo, Min-Han Hsieh, Cheng-Tai Wu, Chieh-Lung Lu, Bing-Lin Kuan, Xiu-Yu Lu, and Anton V. Prokhorov. Proceedings of 2017 IEEE 3rd International Future Energy Electronics Conference and ECCE Asia (IFEEC 2017-ECCE ASIA). Pages: 579-584. Year 2017. (Aug 22 2017 8:48PM)
[4]Presentations: Analysis of voltage-variation results of Taiwan power system connected with a ring-type high-capacity offshore wind farm. Authors: Li Wang, Quang-Son Vo, Min-Han Hsieh, Cheng-Tai Wu, Chieh-Lung Lu, Bing-Lin Kuan, Xiu-Yu Lu, and Anton V. Prokhorov. Proceedings of 2017 IEEE International Conference on Systems Science and Engineering (ICSSE 2017). Pages: 148-153. Year 2017. (Aug 22 2017 8:51PM)
[5]Presentations: Stability improvement of a multimachine power system connected with a large-scale hybrid wind-photovoltaic farm using a supercapacitor. Authors: Li Wang, Quang-Son Vo, and Anton V. Prokhorov. Proceedings of 2017 IEEE/IAS 53rd Industrial and Commercial Power Systems Technical Conference (I&CPS 2017). Pages: 1-9. Year 2017. (Aug 22 2017 8:46PM)
[6]Article: Dynamic stability analysis of a hybrid wave and photovoltaic power generation system integrated into a distribution power grid. Authors: Li Wang, Quang-Son Vo, and Anton V. Prokhorov. IEEE Transactions on Sustainable Energy, (SCIE). No: vol. 8, no. 1. Pages: 404-413. Year 2017. (Aug 22 2017 8:32PM)
[7]Article: Power Flow Control and Stability Improvement of Connecting an Offshore Wind Farm to an One-Machine Infinite-Bus System Using a Static Synchronous Series Compensator. Authors: Li Wang, Quang-Son Vo. IEEE Transactions on Sustainable Energy, (SCIE). No: Vol. 4, No. 2. Pages: 358-369. Year 2013. (Oct 15 2012 1:48AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn