Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 54,486,003

 UVDict – a machine translation dictionary for Vietnamese language in UNL system
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Võ Trung Hùng, Georges Fafiotte
Nơi đăng: Proceeding CISIS 2011, Korean Bible University (KBU), Seoul, Korea; Số: Proceeding;Từ->đến trang: 1020-1028;Năm: 2011
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
In this paper, we introduce our solution to build UNL – Vietnamese dictionary using in UNL multilingual translation system. UNL (Universal networking language) is a computer language that enables computers to process information and knowledge across language barriers. It is an artificial language that replicates, in the cyber world, the functions of natural languages in human communication. Here, we focus on structure of UNL dictionary, and how to build UNL – Vietnamese dictionary from existent dictionaries as UNL-French dictionary, FEV dictionary, and Vdict dictionary.
ABSTRACT

abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn