Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 50,142,138

[1] Chiến sĩ thi đua cơ sở 2004-2005. Số: 2060/QĐ-TĐKT. Năm: 2005.
[2] Chiến sĩ thi đua cơ sở 2005-2006. Số: 2667/QĐ-TĐKT. Năm: 2006.
[3] Chiến sĩ thi đua cơ sở 2006-2007. Số: 4914/QĐ-TĐKT. Năm: 2007.
[4] Chiến sĩ thi đua cơ sở 2007-2008. Số: 3554/QĐ-TĐKT. Năm: 2008.
[5] Chiến sĩ thi đua cơ sở 2008-2009. Số: 3173/QĐ-TĐKT. Năm: 2009.
[6] Chiến sĩ thi đua cơ sở 2009-2010. Số: 5122/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2010.
[7] Chiến sĩ thi đua cơ sở 2010-2011. Số: 6065/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2011.
[8] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ 2010-2011. Số: 2481/QĐ-BGDĐT. Năm: 2011.
[9] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Số: 1962/QĐ-BGDĐT. Năm: 2012.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn