Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,447,653

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: So sánh văn bản dựa trên mô hình véc-tơ. Tác giả: PGS.TS. Võ Trung Hùng*; ThS. Hồ Phan Hiếu; ThS. Nguyễn Ngọc Huyền Trân. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 3(112).2017-Quyển 1. Trang: 108. Năm 2017. (Jun 13 2017 10:45AM)
[2]Bài báo: MỘT MÔI TRƯỜNG THỐNG NHẤT ĐỂ BIỂU DIỄN, LƯU TRỮ, SOẠN THẢO VÀ XỬ LÝ CÁC CÔNG THỨC TOÁN HỌC. Tác giả: PGS.TS. Võ Trung Hùng*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 1(110).2017. Trang: 68. Năm 2017. (Apr 11 2017 11:10AM)
[3]Bài báo: Một số phương pháp tính độ tương đồng văn bản dựa trên mô hình vectơ. Tác giả: ThS. Hồ Phan Hiếu*; TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh; PGS.TS. Võ Trung Hùng. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(120).2017-Quyển 1. Trang: 118. Năm 2017. (Dec 18 2017 4:08PM)
[4]Bài báo: Áp dụng học máy dựa trên lập trình di truyền trong tìm kiếm Web xuyên ngữ. Tác giả: Lâm Tùng Giang*; Võ Trung Hùng; Huỳnh Công Pháp. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 1(98).2016. Trang: 98. Năm 2016. (Mar 31 2016 8:35AM)
[5]Bài báo: Xây dựng kho dữ liệu phục vụ hệ thống phát hiện sao chép. Tác giả: Châu Thùy Dương; Võ Trung Hùng; Hồ Phan Hiếu
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 01(86).2015. Trang: 118. Năm 2015. (Apr 22 2015 10:22AM)
[6]Bài báo: BỔ SUNG DỮ LIỆU VÀO TỪ ĐIỂN UNL – TIẾNG VIỆT TRONG BỘ CÔNG CỤ UNL EXPLORER. Tác giả: Phan Thị Lệ Huyền; PGS.TS. Võ Trung Hùng*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(84).2014, Quyển 1. Trang: 130. Năm 2014. (Feb 25 2015 3:05PM)
[7]Bài báo: Ứng dụng CRF nhận dạng thực thể định danh trong văn bản tiếng Việt. Tác giả: PGS.TS. Võ Trung Hùng*; Lâm Tùng Giang; Trần Thị Liên. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: Số 9(82).2014. Trang: 55. Năm 2014.
(Nov 3 2014 2:33PM)
[8]Bài báo: LRUDSMART – KHO HỌC LIỆU TRỰC TUYẾN CỦA ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Tác giả: PGS.TS. Võ Trung Hùng*; ThS. Trịnh Công Duy*
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 1(74).2014-Quyển 1. Trang: 124. Năm 2014. (May 6 2014 5:00PM)
[9]Bài báo: Nghiên cứu kỹ thuật WATERMARKING và ứng dụng trong văn bản tiếng Việt. Tác giả: Hội thảo Khoa Công nghệ Thông tin - ĐHBK*; PGS.TS. Võ Trung Hùng*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: Số 3(76).2014. Trang: 121. Năm 2014.
(Jun 11 2014 8:26AM)
[10]Bài báo: Ứng dụng lập trình di truyền phục vụ học xếp hạng. Tác giả: Võ Trung Hùng, Lâm Tùng Giang
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí KH&CN các trường Kỹ thuật
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 92. Trang: 58-63. Năm 2013.
(Sep 20 2013 9:24AM)
[11]Bài báo: Các phương pháp xếp hạng lại trong trộn kết quả tìm kiếm. Tác giả: Võ Trung Hùng, Lâm Tùng Giang. Tạp chí KH&CN các trường Đại học Kỹ thuật. Số: 91. Trang: 59-64. Năm 2013. (Sep 20 2013 9:26AM)
[12]Bài báo: Công cụ tách đoạn đa cách và đệ qui cho tài liệu có cấu trúc. Tác giả: Huỳnh Công Pháp, Võ Trung Hùng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: Số 56. Trang: 74-80. Năm 2012.
(Sep 3 2012 7:23PM)
[13]Bài báo: Ứng dụng công nghệ GIS trong mô phỏng, phân tích dữ liệu dân cư. Tác giả: Võ Trung Hùng, Nguyễn Văn Phận, Võ Trung Tịnh
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: Số 51. Trang: 49-56. Năm 2011. (Sep 3 2012 7:15PM)
[14]Bài báo: Nghiên cứu ứng dụng MathML để quản lý công thức toán học trong các phần mềm soạn thảo văn bản. Tác giả: Võ Trung Hùng, Phan Thị Lệ Thuyền, Cao Xuân Tuấn
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
. Số: Số 46. Trang: 78-85. Năm 2011.
(Sep 3 2012 7:33PM)
[15]Bài báo: Ứng dụng mẫu thiết kế trong quá trình thiết kế phần mềm. Tác giả: Võ Trung Hùng, Nguyễn Văn Huy. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 3 (38). Năm 2010. (Feb 6 2011 11:03AM)
[16]Bài báo: Nghiên cứu về mã nguồn mở Lucene để xây dựng phần mềm tìm kiếm thông tin trên văn bản. Tác giả: Võ Trung Hùng, Huỳnh Đức Việt. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 4 (39). Năm 2010. (Feb 6 2011 11:04AM)
[17]Bài báo: MATHIS – hệ thống hỗ trợ tạo chú thích và tìm kiếm tài liệu khoa học. Tác giả: Võ Trung Hùng, Lê Thành Nhân, Hoàng Thị Mỹ Lệ, Cao Xuân Tuấn
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 4 (39). Năm 2010. (Feb 6 2011 11:05AM)
[18]Bài báo: Nghiên cứu xây dựng từ điển cho hệ thống dịch tự động UNL – Tiếng Việt. Tác giả: Võ Trung Hùng, Lâm Tùng Giang, Võ Duy Thanh
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Số: 4 (39). Năm 2010.
(Feb 6 2011 11:06AM)
[19]Bài báo: Xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý thiên tai cho khu vực miền Trung. Tác giả: Võ Trung Hùng, Ninh Văn Anh
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: Số 39. Trang: 42-49. Năm 2010.
(Sep 3 2012 7:26PM)
[20]Bài báo: Ứng dụng ôtômát hữu hạn để quản lý các thông điệp có chứa các biến nhớ và các biến thể của chúng trong môi trường đa ngữ. Tác giả: Võ Trung Hùng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia về CNTT. Trang: 456-464. Năm 2009.
(Feb 6 2011 10:58AM)
[21]Bài báo: Xây dựng từ điển đa ngữ dành cho điện thoại di động dựa trên Android Framework. Tác giả: Võ Trung Hùng, Trịnh Công Duy. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 2 (31). Trang: 8-14. Năm 2009. (Feb 6 2011 10:59AM)
[22]Bài báo: Nghiên cứu và ứng dụng UNL (Universal Networking Language) cho xử lý tiếng Việt. Tác giả: Võ Trung Hùng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 2 (31). Trang: 23-30. Năm 2009.
(Feb 6 2011 11:01AM)
[23]Bài báo: Nghiên cứu sử dụng Gettext để đa ngữ hoá phần mềm. Tác giả: Võ Trung Hùng, Đặng Quốc Viện
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: Số 6 (23). Trang: 42-47. Năm 2008. (Feb 6 2011 10:51AM)
[24]Bài báo: Xây dựng hệ thống quản lý tập trung các tin nhắn SMS. Tác giả: Võ Trung Hùng, Nguyễn Thị Lợi. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: Số 5 (28). Trang: 31-37. Năm 2008. (Feb 6 2011 10:52AM)
[25]Bài báo: Traweb – công cụ để đa ngữ hoá các trang web. Tác giả: Võ Trung Hùng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, các trường Kỹ thuật
marriage affairs open i want an affair
. Số: 63. Trang: 16-20. Năm 2008.
(Feb 6 2011 10:54AM)
[26]Bài báo: Xây dựng công cụ hỗ trợ quản lý hệ thống tên miền trên máy chủ DNS từ xa. Tác giả: Võ Trung Hùng, Nguyễn Thị Lợi. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, các trường Kỹ thuật. Số: 67. Trang: 42-46. Năm 2008. (Feb 6 2011 10:56AM)
[27]Bài báo: Phương pháp và công cụ đánh giá tự động các hệ thống dịch tự động trên mạng. Tác giả: Võ Trung Hùng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 1 (số 18). Trang: 37-42. Năm 2007. (Feb 6 2011 10:50AM)
[28]Bài báo: Nhân biết ngôn ngữ và bộ mã sử dụng trong văn bản đa ngữ. Tác giả: Võ Trung Hùng, Phan Huy Khánh
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Tin học và Điều khiển. Số: Tập 20. Trang: 319-328. Năm 2004. (Feb 6 2011 10:35AM)
[29]Bài báo: Xây dựng một cơ sở dữ liệu đa ngữ dành cho ngữ pháp tiếng Việt. Tác giả: Võ Trung Hùng, Phan Huy Khánh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Các trường đại học Kỹ thuật
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 34-35. Trang: 19-23. Năm 2002.
(Feb 6 2011 10:29AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: NEW RE-RANKING APPROACH IN MERGING SEARCH RESULTS. Authors: Võ Trung Hùng. Informatica - an international journal of Computing and Informatics, Slovenia. No: 43. Pages: 501-505. Year 2019. (Jan 5 2020 10:10AM)
[2]Article: Experiments with query translation and re-ranking methods in Vietnamese-English bilingual information retrieval. Authors: Võ Trung Hùng, Lâm Tùng Giang, Huỳnh Công Pháp. SoICT 2013 proceeding, ISBN: 978-1-4503-2454-0. No: 2013. Pages: 118-122. Year 2013. (Dec 19 2013 11:37AM)
[3]Article: UVDict – a machine translation dictionary for Vietnamese language in UNL system . Authors: Võ Trung Hùng, Georges Fafiotte. Proceeding CISIS 2011, Korean Bible University (KBU), Seoul, Korea. No: Proceeding. Pages: 1020-1028. Year 2011. (May 31 2011 5:38PM)
[4]Article: Dictionnaire FEV, un parcours des solutions génériques pour l'importer le vietnamien dans Papillon. Authors: Võ Trung Hùng, Christian Boitet, Phan Huy Khánh. LTT 2005, Bruxlles, Belgium. No: Proceeding. Pages: 199-212. Year 2005. (Feb 6 2011 10:47AM)
[5]Article: Automates finis contrôlés pour localiser des messages avec variables et variantes. Authors: Võ Trung Hùng. RIVF 2005, Can-Tho. No: Proceeding. Pages: 163-167. Year 2005. (Feb 6 2011 10:48AM)
[6]Article: GetAMsg, une librairie pour le traitement de messages avec variantes et leur localisation. Authors: Võ Trung Hùng, Christian Boitet. CIDE-8, Beyrut, Liban. No: Proceeding. Pages: 205-222. Year 2005. (Feb 6 2011 10:45AM)
[7]Article: Réutilisation de traducteurs gratuits pour développer des systèmes multilingues. Authors: Võ Trung Hùng. RECITAL 2004, Fès, Maroco
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. No: Proceeding. Pages: 192-199. Year 2004.
(Feb 6 2011 10:44AM)
[8]Article: SANDOH - un système d'analyse de documents hétérogènes. Authors: Võ Trung Hùng. JADT 2004, Louvain-la-Neuve, Belgique. No: Proceeding, Vol. 2. Pages: 1177-1184. Year 2004. (Feb 6 2011 10:36AM)
[9]Article: Construction d’un outil pour analyser un document multilingue en zones monolingues. Authors: Võ Trung Hùng. RIVF 2004, IFI, Hanoi. No: Proceeding. Pages: 175-178. Year 2004. (Feb 6 2011 10:38AM)
[10]Article: Toward fairer evaluations of commercial MT systems on Basic Travel Expressions Corpora. Authors: Võ Trung Hùng. IWSLT 2004, Kyoto, Japan
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. No: Proceeding. Pages: 21-26. Year 2004.
(Feb 6 2011 10:41AM)
[11]Article: Reuse of Free Online MT Engines to Develop a Meta-system of Multilingual Machine Translation. Authors: Võ Trung Hùng
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. 4th International Conference EsTAL 2004, Alicante, Spain
marriage affairs all wife cheat i want an affair
. No: Proceeding. Pages: 303-312. Year 2004.
(Feb 6 2011 10:43AM)
[12]Article: Evaluation des méthodes et des outils actuels pour identifier automatiquement la langue et le codage d’un texte homogène. Authors: Võ Trung Hùng
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Marseille, France
walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. No: Proceeding MAJECSTIC’03. Pages: 112-116. Year 2003.
(Feb 6 2011 10:33AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn