Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,645,760

 Nghiên cứu phát hiện chuyển động bất thường dựa vào camera.
Chủ nhiệm:  Hoàng Lê Uyên Thục; Thành viên:  Phạm Văn Tuấn, Ngô Minh Trí, Mạc Như Minh, Vũ Vân Thanh
Số: B2016-DNA-40-TT ; Năm hoàn thành: 2018; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn