Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,481,674

[1] Hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa. Số: 82/2012. Năm: 2012.
[2] Hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa. Số: 154/QĐKT. Năm: 2013.
[3] Hiệu trưởng trường Đại học Bách Khoa. Số: 134/QĐ-ĐHBK-HCTH. Năm: 2014.
[4] Giám đốc Đại học Đà Nẵng. Số: 5801/QĐKT. Năm: 2014.
[5] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2014-2015. Số: 4363/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2015.
[6] Giấy khen Giám đốc Đại học Đà Nẵng 2017-2018. Năm: 2018.
[7] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2018-2019. Năm: 2019.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn