Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,506,024

 Đánh giá rủi ro kim loại nặng trong trầm tích mặt ở hạ lưu sông Cu Đê bằng chỉ số rủi ro sinh thái tiềm năng (PERI)
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đoạn Chí Cường; Võ Văn Minh; Trần Ngọc Sơn ;
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 01(86).2015;Từ->đến trang: 113;Năm: 2015
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hạ lưu sông Cu Đê là một trong những khu vực chịu nhiều tác động từ hoạt động của các khu công nghiệp (Hòa Khánh, Liên Chiểu); hoạt động nuôi trông thủy sản; sản xuất nông nghiệp cũng như khai thác khoáng sản ở vùng thượng nguồn. Trong nghiên cứu này chúng tôi tiến hành đánh giá rủi ro sinh thái của một số kim loại nặng (Cd, Cu, Pb, Zn) tại khu vực hạ lưu sông Cu Đê bằng chỉ số rủi ro sinh thái tiềm năng (PERI). Kết quả phân tích cho thấy, trầm tích mặt tại khu vực hạ lưu sông Cu Đê đã có dấu hiệu ô nhiễm các KLN Pb, Cu và Zn khi so sánh với QCVN 43:2012/BTNMT. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, đánh giá rủi ro sinh thái các KLN bằng chỉ số PERI thì mức độ rủi ro sinh thái tại các điểm lấy mẫu theo thứ tự: CĐ3 > CĐ2 > CĐ1 > CĐ5 > CĐ4. Vị trí CĐ3 có mức độ rủi ro sinh thái vừa phải, còn các vị trí còn lại có mức độ rủi ro sinh thái thấp
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
ABSTRACT
Downstream of Cu De river is one of the most affected areas from industrial zone activities (Hoa Khanh and Lien Chieu); aquaculture activities, agricultural production as well as mining in upstream. In this study, we conducted the ecological risk assessment of some heavy metals (Cd, Cu, Pb, Zn) in Cu De downstream based on potential ecological risk index (PERI). The analysis results showed that surface sediments in the downstream of CuDe river had signs of contamination by heavy metals Pb, Cu and Zn when compared to National technical regulation on sediment quality (QCVN 43:2012/MONRE). The results also indicated that the level of ecological risk at located sampling following: CĐ3 > CĐ2 > CĐ1 > CĐ5 > CĐ4 when assessed according to PERI index. The level of ecological risk at CĐ3 were in moderate and the others were in low.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn