Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,361,129

TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Đa dạng sinh học phân lớp Giáp sát chân chèo (Copepoda) và tương quan với các thông số môi trường trong một số dạng thuỷ vực nước ngọt thuộc tỉnh Quảng Bình. Tác giả: Trần Ngọc Sơn*, Võ Văn Minh, Trịnh Đăng Mậu, Đoạn Chí Cường, Phạm Thị Phương, Trần Thị Dung, Trần Thị Hoàng Yến. Hội nghị Nghiên cứu và Giảng dạy Sinh học Toàn quốc lần thứ 5. Trang: 99-108. Năm 2022. (Sep 18 2022 3:06PM)
[2]Bài báo: Ô nhiễm vi nhựa trong nước mặt hồ nội thành tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Hoài Như Ý, Phan Thị Thảo Linh, Võ Đăng Hoài Linh, Võ Văn Minh, Lê Thị Mai, Trịnh Đăng Mậu, Trần Nguyễn Quỳnh Anh. THE UNIVERSITY OF DANANG - JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. Số: Vol. 20, No. 8. Trang: 88-92. Năm 2022. (Sep 18 2022 2:51PM)
[3]Tham luận: Ô nhiễm vi nhựa trong các loài hai mảnh vỏ tại chợ hải sản Đà Nẵng. Tác giả: Phan Thị Thảo Linh, Nguyễn Hoài Như Ý, Võ Đăng Hoài Linh, Trịnh Đăng Mậu, Trần Nguyễn Quỳnh Anh, Võ Văn Minh*. Hội nghị Nghiên cứu và Giảng dạy Sinh học Toàn quốc lần thứ 5. Trang: 289-301. Năm 2022. (Sep 18 2022 3:09PM)
[4]Bài báo: Đa dạng sinh học phân lớp giáp xác chân chèo (copepoda) và tương quan với các thông số môi trường trong nước ngầm tại một số huyện miền núi thuộc tỉnh Quảng Nam. Tác giả: Trần Ngọc Sơn, Phạm Thị Phương, Trần Thị Dung, Võ Văn Minh, Trịnh Đăng Mậu, Nguyễn Thị Tường Vi, Phùng Khánh Chuyên. Tạp chí môi trường. Số: chuyên đề II. Trang: 44-50. Năm 2022. (Sep 18 2022 3:17PM)
[5]Bài báo: SPECIES DIVERSITY OF ROTIFERS (ROTIFERA: MONOGONONTA) IN FRESHWATER PSAMMON WITH THREE NEW RECORDS TO VIETNAM. Tác giả: Duong Quang Hung, Phan Nhat Truong, Ho Thi Phuong Thao, Tran Nguyen Quynh Anh, Vo Van Minh, Trinh-Dang Mau. THE UNIVERSITY OF DANANG - JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. Số: Vol. 19, No. 12.1, 2021. Trang: https://doi.org/10.31130/ud-jst2021-015E. Năm 2021. (Jul 8 2022 5:02PM)
[6]Tham luận: GIS-BASED ASSESSMENT OF COASTAL TOURISM VULNERABILITY TO CLIMATE CHANGE – CASE STUDY IN DANANG CITY, VIETNAM. Tác giả: Tran Thi An, Le Ngoc Hanh, Saizen Izuru, Truong Phuoc Minh, Vo Van Minh, Nguyen Thi Kim Thoa, Nguyen Vinh Long. The 42nd Asian Conference on Remote Sensing (ACRS2021). Năm 2021. (Jul 8 2022 5:16PM)
[7]Bài báo: Thành phần phân lớp giáp xác chân chèo (Copepoda) và tương quan với các thông số môi trường trong nước ngầm tại TP. Đà Nẵng, Việt Nam. Tác giả: Trần Ngọc Sơn, Phạm Thị Phương Trịnh Đăng Mậu, Trần Nguyễn Quỳnh Anh, Võ Văn Minh, Nguyễn Thị Tường Vi, Trần Thị Dung, Nguyễn Ngọc Dung, Đàm Minh Anh. Tạp chí môi trường. Số: 1. Năm 2021. (Jul 8 2022 5:19PM)
[8]Bài báo: ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN CHIẾU SÁNG ĐẾN SỰ SẢN XUẤT PHYCOCYANIN CỦA VI TẢO SPIRULINA TRONG PHA TÍCH LŨY. Tác giả: Phan Nhật Trường, Từ Văn Thái Nguyên, Trần Thị Tường Vi, Trần Nguyễn Quỳnh Anh, Võ Văn Minh, Trịnh Đăng Mậu. THE UNIVERSITY OF DANANG - JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. Số: Vol. 19, No. 11, 2021. Trang: 41-45. Năm 2021. (Jul 8 2022 5:06PM)
[9]Bài báo: The species composition of rotifers in three hydroelectric reservoirs of western highland, central Vietnam. Tác giả: Duong Quang Hung, Phan Nhat Truong, Vo Van Minh, Tran nguyen Quynh Anh, trinh Dang Mau. Academia Journal of Biology. Số: Vol 43, No. 1. Trang: 53-60. Năm 2021. (Apr 22 2022 9:19AM)
[10]Bài báo: Isolation of some microalgae strains belonging to the family Scenedesmaceas (Chlorophyta) in freshwater bodies in Central Vietnam and investigation into their biological characteristics. Tác giả: TS. Trần Nguyễn Quỳnh Anh*; PGS.TS. Võ Văn Minh; TS. Trịnh Đăng Mậu. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 6, 2020. Trang: 72. Năm 2020. (Jul 22 2020 8:10AM)
[11]Bài báo: Ảnh hưởng của môi trường nuôi đến sinh trưởng và tích lũy carotenoid trong pha sinh trưởng ở vi tảo Scenedesmus obliquus. Tác giả: TS. Nguyễn Quỳnh Anh Trần*; TS. Trịnh Đăng Mậu*; PGS.TS. Võ Văn Minh. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 9, 2020. Trang: 52. Năm 2020. (Nov 6 2020 10:59AM)
[12]Tham luận: Đa dạng Trùng bánh xe (Rotifera) trong các sinh cảnh thuộc vùng đất cát ven biển tỉnh Quảng Nam. Tác giả: Dương Quang Hưng, Vo Van Minh, Phan Nhat Truong, Tran Nguyen Quynh Anh, Trinh Dang Mau. Hội nghị nghiên cứu và giảng dạy sinh học Việt Nam. Năm 2020. (Jul 9 2020 3:20PM)
[13]Tham luận: Health risk assessment of heavy metals (Cr, Cu) in groundwater of Hoa Vang District - Danang City. Tác giả: Tran Ngoc Son, Tran Nguyen Quynh Anh, Vo Van Minh, Trinh Dang Mau, Nguyen Phan Thanh Mai, Do Thi Da Thao, Vo Thi Kim Thoa, Nguyen Thi Dung. Proceedings of the 1st intenational conference on water resources and coastal engineering 2019, Danang, Vietnam. Năm 2020. (Jul 9 2020 3:22PM)
[14]Tham luận: Ứng dụng hệ thống ảnh viễn thám (Landsat) và chỉ số NDVI đánh giá biến độnglớp phủ thực vật trên đảo Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam. Tác giả: Nguyễn Văn Thắng, Dương Quang Hưng, Võ Văn Minh. NXB Nông nghiệp. Trang: 464-470. Năm 2019. (May 21 2020 8:36AM)
[15]Bài báo: ĐA DẠNG LOÀI LUÂN TRÙNG (ROTIFERA: MONOGONONTA) Ở ĐẢO LÝ SƠN VỚI MỘT GHI NHẬN MỚI CHO VIỆT NAM. Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Minh*; TS. Trịnh Đăng Mậu*; ThS. Trần Ngọc Sơn; TS. Trần Nguyễn Quỳnh Anh. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 17, No. 12.1, 2019. Trang: 43. Năm 2019. (Jan 6 2020 10:19AM)
[16]Bài báo: Hiện trạng chất lượng môi trường nước và mối tương quan với cấu trúc quần xã Trùng bánh xe ở hồ Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Tác giả: Dương Quang Hưng, Trần Nguyễn Quỳnh Anh, Võ Văn Minh, Trần Thị Tứ Ka, Trần Ngọc Sơn, Trịnh Đăng Mậu. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN. Số: 30(04). Trang: 20. Năm 2019. (Jun 13 2019 3:16PM)
[17]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của potassium dichromate lên loài Moina micrura Kurz. 1875 (Cladocera: Moinidae). Tác giả: Trinh Dang Mau, Le Vu Khanh Trang, Nguyen Nhung Thuy Trinh, Tran Ngoc Son, Vo Van Minh. Academia Journal of Biology. Số: 41(1). Trang: 1-16. Năm 2019. (May 2 2019 4:13PM)
[18]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn đến các đặc điểm sinh học của Moina micrura (Cladocera: moinidae). Tác giả: TS. Trịnh Đăng Mậu*; Bùi Thanh Phi*; ThS. Trần Ngọc Sơn; PGS.TS. Võ Văn Minh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 7(128).2018. Trang: 56. Năm 2018. (Sep 17 2018 2:15PM)
[19]Bài báo: Mô hình cải cách trong đào tạo giáo viên: từ thực tiễn thế giới đến Việt Nam . Tác giả: Kieu Thi Kinh, Vo Van Minh, Pham Quy Muoi. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN. Số: 26(05).2017. Trang: 74. Năm 2017. (Aug 17 2018 9:59AM)
[20]Tham luận: Quan hệ trường đại học - doanh nghiệp và vai trò của các nhóm nghiên cứu - giảng dạy. Tác giả: Võ Văn Minh, Phạm Tài Minh. Hội thảo "gắn kết giữa trường ĐH với doanh nghiệp trong đào tạo đại học: mô hình & giải pháp". Trang: 34-38. Năm 2017. (Dec 18 2017 10:24AM)
[21]Bài báo: Hàm lượng XYANUA tổng số trong nước tại một số khu vực thuộc xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Minh*; ThS. Đoạn Chí Cường. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 3(112).2017-Quyển 1. Trang: 126. Năm 2017. (Jun 13 2017 10:45AM)
[22]Tham luận: Áp dụng mô hình Know - Do - Be trong xây dựng chủ đề dạy học tích hợp. Tác giả: Võ Văn Minh, Kiều Thị Kính, Ngô Thị Hoàng Vân. Hội thảo quốc gia "Nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình GDPT 2017". Trang: CXD. Năm 2017. (Dec 18 2017 10:18AM)
[23]Tham luận: Vai trò của các nhóm nghiên cứu - giảng dạy đối với nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Tác giả: Võ Văn Minh. Hội thảo gắn kết đào tạo với NCKH & CGCN trong các cơ sở GDĐH. Trang: 38-46. Năm 2017. (Dec 18 2017 10:30AM)
[24]Bài báo: Mức độ ô nhiễm và rủi ro của thủy ngân và chì trong trầm tích mặt tại cửa An Hòa, sông Trường Giang, tỉnh Quảng Nam. Tác giả: ThS. Đoạn Chí Cường*; PGS.TS. Võ Văn Minh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 3(112).2017-Quyển 1. Trang: 157. Năm 2017. (Jun 13 2017 10:45AM)
[25]Bài báo: HIỆN TRẠNG QUẦN THỂ DỪA NƯỚC (Nipa fruticans Wurmb) TẠI XÃ TAM NGHĨA, HUYỆN NÚI THÀNH, TỈNH QUẢNG NAM VÀ MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG QUẢN LÝ BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN. Tác giả: Lê Thị Điểm Sương , Võ Văn Minh, Nguyễn Thị Kim Yến. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp. Số: 4/2016 (4676 - 4684). Trang: 4676-4684. Năm 2017. (Mar 15 2017 10:47AM)
[26]Tham luận: MÔ HÌNH HỢP TÁC GIỮA CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG NĂNG LỰC VÀ HƯỚNG NGHIỆP SINH VIÊN TỚI CÔNG TÁC BẢO TỒN THIÊN NHIÊN TẠI MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN VIỆT NAM. Tác giả: Hà Thăng Long, Nguyễn Thị Kim Yến, Võ Châu Tuấn, Võ Văn Minh, Nguyễn Thị Tịnh. Hội thảo Nghiên cứu và giảng dạy sinh học toàn quốc. Trang: 1494-1502. Năm 2016. (Jun 2 2016 9:02AM)
[27]Tham luận: HÀM LƯỢNG NITRAT TRONG ĐẤT, NƯỚC TƯỚI VÀ MỘT SỐ LOẠI RAU TRỒNG TẠI LÀNG TRÀ QUẾ, XÃ CẨM HÀ, Thành Phố HỘI AN. Tác giả: Đoạn Chí Cường*, Võ Văn Minh, Phan Nhật Trường. Hội thảo Nghiên cứu và giảng dạy sinh học toàn quốc. Trang: 113-122. Năm 2016. (Jun 2 2016 9:06AM)
[28]Tham luận: MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA THẢM THỰC VẬT Ở RỪNG PHÒNG HỘ VEN BIỂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG. Tác giả: Võ Văn Minh, Lê Công Quang, Phan Nhật Trường, Đoạn Chí Cường. Hội thảo Nghiên cứu và giảng dạy sinh học toàn quốc. Trang: 505-514. Năm 2016. (Jun 2 2016 9:09AM)
[29]Tham luận: THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NGOẠI KHÓA CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG DỰA VÀO MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA HỆ SINH THÁI RỪNG SƠN TRÀ, TP. ĐÀ NẴNG. Tác giả: Đàm Minh Anh, Võ Văn Minh, Phan Thị Thu Giang, Hồ Thị Dung, Đoạn Chí Cường. Hội thảo Nghiên cứu và giảng dạy sinh học toàn quốc. Trang: 1393-1408. Năm 2016. (Jun 2 2016 9:13AM)
[30]Tham luận: NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA SỰ PHÂN BỐ HỆ THỰC VẬT BẬC CAO VÀ THỰC TRẠNG SẠT LỞ BỜ SÔNG Ở KHU VỰC HẠ LƯU SÔNG THU BỒN - HỘI AN. Tác giả: Võ Văn Minh, Triệu Trân Huân, Nguyễn Thị Kim Yến, Phạm Tài Minh. Hội thảo Nghiên cứu và giảng dạy sinh học toàn quốc. Trang: 515-524. Năm 2016. (Jun 2 2016 9:16AM)
[31]Bài báo: Tác động của xâm nhập mặn đến hoạt động nuôi trồng thủy sản tại hạ lưu Sông Thu Bồn – Quảng Nam. Tác giả: ThS. Đoạn Chí Cường*; PGS.TS. Võ Văn Minh; Tác giả ở ngoài ĐHĐN. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: Số 9(94).2015. Trang: 84. Năm 2015.
(Nov 4 2015 4:30PM)
[32]Bài báo: TỔ CHỨC GIÁO DỤC NGOẠI KHÓA MÔN SINH HỌC Ở BÁN ĐẢO SƠN TRÀ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ. Tác giả: Trần Ngọc Sơn, Võ Văn Minh. Tạp chí khoa học và giáo dục, Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN. Số: 17B (04). Trang: 130. Năm 2015. (Apr 24 2016 2:30PM)
[33]Bài báo: Nghiên cứu sự phân bố của vi sinh vật đất trong vùng rễ cỏ vetiver ở một số địa phương tại tỉnh Quảng Nam và Thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Võ Văn Minh, Nguyễn Xuân Hương, Đỗ Thu Hà. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 05(90).2015. Trang: 152. Năm 2015. (Sep 24 2015 10:28AM)
[34]Bài báo: ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ KIM LOẠI ĐỒNG (CU) ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ HẤP THỤ CỦA CÂY PHÁT LỘC (DRACAENA SANDERIANA) TRONG ĐẤT. Tác giả: Đàm Minh Anh*; Võ Văn Minh; Đoạn Chí Cường. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(96).2015, Quyển 1. Trang: 84. Năm 2015. (Feb 15 2016 3:25PM)
[35]Bài báo: Đánh giá rủi ro kim loại nặng trong trầm tích mặt ở hạ lưu sông Cu Đê bằng chỉ số rủi ro sinh thái tiềm năng (PERI). Tác giả: Đoạn Chí Cường; Võ Văn Minh; Trần Ngọc Sơn ;. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 01(86).2015. Trang: 113. Năm 2015. (Apr 22 2015 10:22AM)
[36]Bài báo: Đánh giá sự tích lũy kim loại nặng trong một số loại rau trồng ở vùng nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi nước thải công nghiệp, Đà Nẵng, Việt Nam. Tác giả: Đoạn Chí Cường*, Masaki Takaoka, Võ Văn Minh, Phan Nhat Truong. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 12(97).2015, Quyển 1. Trang: 14. Năm 2015. (Mar 23 2016 8:56AM)
[37]Tham luận: Thiết lập hệ thống trường vệ tinh tham gia đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục: một số kinh nghiệm của Đà Nẵng, Hội thảo quốc gia, Bộ Giáo dục & đào tạo. Tác giả: Lê Quang Sơn, Võ Văn Minh, Lê Trung Chinh, Nguyễn Văn Dũng. Hội thảo quốc gia "Đổi mới công tác Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý & đào tạo giáo viên phổ thông của các cơ sở đào tạo giáo viên". Trang: 1444-155. Năm 2015. (May 11 2016 10:02AM)
[38]Bài báo: Đánh giá rủi ro sức khỏe của con người do kim loại nặng (Cr và Pb) trong rau xà lách (Lactuca sativa L.) trồng tại vùng rau chuyên canh thôn Khúc Lũy, xã Điện Minh, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Tác giả: Đoạn Chí Cường*; Võ Văn Minh, Phạm Thị Thúy Ngà. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: Số 03(88).2015. Trang: 104. Năm 2015.
(Jun 3 2015 10:41AM)
[39]Bài báo: Các dạng hóa học và đánh giá rủi ro kim loại chì (Pb) trong trầm tích mặt tại hồ Bàu Tràm, thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Đoạn Chí Cường*; Võ Văn Minh; Lê Thị Mai Hạnh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
marriage affairs open i want an affair
. Số: Số 11(84).2014, Quyển 1. Trang: 97. Năm 2014.
(Feb 25 2015 3:05PM)
[40]Bài báo: Sự biến động mật độ tảo silic phù du ở vùng nuôi tôm ven biển xã Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Tác giả: ThS. Đoạn Chí Cường*; TS. Võ Văn Minh; Đàm Minh Anh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(78).2014. Trang: 134. Năm 2014. (Sep 19 2014 9:38AM)
[41]Bài báo: Kết quả bước đầu sử dụng chỉ số EHI đánh giá sức khỏe hệ sinh thái khu vực cửa sông thuộc thành phố Đà Nẵng. Tác giả: TS. Võ Văn Minh*; ThS. Đoạn Chí Cường
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: Số 5(78).2014. Trang: 150-155. Năm 2014.
(Sep 19 2014 9:38AM)
[42]Bài báo: Tình hình giảng dạy môn học "Công nghệ thực vật kiểm soát ô nhiễm" bằng tiếng Anh và một số định hướng nhân rộng. Tác giả: Võ Văn Minh*; Đoạn Chí Cường. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 10(83).2014. Trang: 20. Năm 2014. (Feb 25 2015 2:42PM)
[43]Bài báo: Kết quả khảo sát và đề xuất mô hình giáo dục biến đổi khí hậu cho học sinh ở khu vực đô thị Đà Nẵng (nghiên cứu trường hợp tại quận Cẩm Lệ). Tác giả: Võ Văn Minh, Nguyễn Minh Hùng, Châu Phi
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí KH&GD. Số: 9 (04) 2013. Trang: 66-73. Năm 2014. (Jun 3 2014 10:46AM)
[44]Bài báo: XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY SẢN XUẤT TINH BỘT SẮN BẰNG CỎ VETIVER (VETIVERIA ZIZANIOIDES). Tác giả: Võ Văn Minh, Đoạn Chí Cường*, Hồ Thị Cẩm Hồng
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Tạp chí KH và CN Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: SỐ 1(74) Quyển 1. Trang: 103-109. Năm 2014.
(May 8 2014 8:03PM)
[45]Bài báo: Đánh giá rủi ro sức khỏe của một số kim loại nặng trong rau muống trồng tại thôn Trung Sơn, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng. Tác giả: Đoạn Chí Cường*; Võ Văn Minh; Nguyễn Thị Bích Trâm
walgreens prints coupons open free printable coupons
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 9(82).2014. Trang: 43. Năm 2014. (Nov 3 2014 2:33PM)
[46]Bài báo: Diễn biến chất lượng môi trường nước khu vực hạ lưu sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng . Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thoa*; Võ Văn Minh
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 9(82).2014. Trang: 83. Năm 2014. (Nov 3 2014 2:33PM)
[47]Tham luận: Tác động của biến đồi khí hậu đến ngành du lịch thành phố Đà Nẵng đến năm 2030. Tác giả: Võ Văn Minh, Đoạn Chí Cường, Đỗ Mạnh Thắng. Kỷ yếu Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc, NXB Đại học Cần Thơ. Trang: 544-550. Năm 2014. (Mar 16 2015 10:28AM)
[48]Tham luận: Khả năng ứng dụng kỹ thuật thủy canh trồng sạch tại đảo Cù Lao Chàm, thành phố Hội An,tỉnh Quảng Nam. Tác giả: Đàm Minh Anh, Võ Văn Minh
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Hội nghị sinh lý thực vật toàn quốc lần thứ 1
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Trang: 211-216. Năm 2014.
(Nov 12 2014 9:28PM)
[49]Tham luận: Khả năng sử dụng bã thải nhà máy tinh bột sắn làm thức ăn nuôi giun quế (Perionyx excavatus). Tác giả: Đàm Minh Anh, Võ Văn Minh, Đoạn Chí Cường. Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường Đại hoc Sư phạm toàn quốc. Trang: 432-437. Năm 2014. (May 8 2014 11:15AM)
[50]Tham luận: Đặc điểm phân bố và sự biến động thành phần loài tảo silic phù du ở vùng nuôi tôm ven biển xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Tác giả: Đoạn Chí Cường, Hồ Thị Dung, Võ Văn Minh
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường Đại hoc Sư phạm toàn quốc. Trang: 438-449. Năm 2014. (May 8 2014 11:20AM)
[51]Bài báo: Cây thuốc của người HRE và đề xuất một số giải pháp bảo tồn, phát triển tại huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Tác giả: Võ Văn Minh, Phạm Thị Kim Thoa, Nguyễn Thị Kim Yến. Tạp chí Khoa học Lâm Nghiệp. Số: Số 1-2014. Trang: 3206-3215. Năm 2014. (Jun 3 2014 8:59PM)
[52]Bài báo: Ảnh hưởng của độ mặn đến khả năng sinh trưởng của cỏ vetiver (Vetiveria zizanioides). Tác giả: Đoạn Chí Cường; Võ Văn Minh; Võ Hiền Vy. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: Số 3(76).2014. Trang: 87-91. Năm 2014.
(Jun 11 2014 8:26AM)
[53]Bài báo: SỰ TÍCH LŨY KIM LOẠI NẶNG TRONG GẠO TẠI MỘT SỐ VÙNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG. Tác giả: Đoạn Chí Cường; Võ Văn Minh; Dương Thanh Hà Linh
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 7(80).2014. Trang: 103. Năm 2014. (Oct 12 2014 11:31PM)
[54]Bài báo: Vai trò của đánh giá rủi ro sinh thái trong quản lý môi trường và khả năng ứng dụng tại Việt Nam. Tác giả: Võ Văn Minh, Nguyễn Văn Khánh, Đoạn Chí Cường, Kiều Thị Kính, Vũ Thị Phương Anh. Tạp chí khoa học, ĐH Quảng Nam. Số: 1. Trang: 66-74. Năm 2013. (Feb 15 2014 3:49PM)
[55]Bài báo: Hàm lượng Cadimi (Cd) và Chì (Pb) trong trầm tích và trong sinh vật (Vẹm xanh Perna viridis Linnaeus và HàuCrassostrea gigas Thunberg) tại Vũng Thùng, Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Văn Khánh, Võ Văn Minh, Trần Duy Vinh
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí KH&CN Biển. Số: 1(t.13). Trang: 80-88. Năm 2013. (Jul 18 2013 7:08PM)
[56]Tham luận: Định hướng phát triển nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu ở khu vực ven biển miền Trung. Tác giả: Võ Văn Minh. Hội thảo biến đổi khí hậu khu vực miền Trung & Tây nguyên - thực trạng và giải pháp ứng phó. Trang: 1-8. Năm 2013. (Nov 19 2013 9:10PM)
[57]Bài báo: Một số định hướng phát triển nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu khu vực ven biển Quảng Nam - Đà Nẵng. Tác giả: Đoạn Chí Cường, Võ Văn Minh. Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường Đại hoc Sư phạm toàn quốc
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: lần thứ 3. Trang: 58-62. Năm 2013.
(Jun 9 2013 8:52AM)
[58]Bài báo: Kỹ thuật trồng cây trên mái nhà và khả năng ứng dụng tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Kiều Thị Kính, Võ Văn Minh, Nguyễn Văn Khánh. Tạp chí KH&GD. Số: số 5. Trang: 20-27. Năm 2012. (Jun 19 2013 9:58AM)
[59]Bài báo: Accumulation of lead and cadmium in vegetables and farmland near Hoa Khanh industrial zone, Danang city. Tác giả: Vo Van Minh, Nguyen Van Khanh, Dam Minh Anh, Tran Duy Vinh. Tạp chí khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội. Số: 28, No. 3. Trang: 198-204. Năm 2012. (Aug 2 2013 8:51AM)
[60]Bài báo: Khả năng kiểm soát kim loại nặng trong bùn thải bằng cây phát lộc và sử dụng sinh khối cho mục đích kinh tế. Tác giả: Võ Văn Minh, Nguyễn Văn Khánh, Kiều Thị Kính, Nguyễn Thị Thu Trang, Dương Hồng Thủy. Tạp Chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 6(55). Trang: 79-85. Năm 2012. (Aug 3 2012 2:59PM)
[61]Tham luận: Triển vọng phát triển mô hình cây xanh đô thị bằng kỹ thuật trồng cây trên mái nhà tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Võ Văn Minh, Nguyễn Văn Khánh, Kiều Thị Kính
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Hội thảo "Đầu tư cho các nguồn năng lượng mới và tái tạo hướng tới xây dựng nền kinh tế xanh của Việt Nam". Trang: 61-67. Năm 2012. (Sep 22 2012 6:38AM)
[62]Bài báo: Sử dụng động vật không xương sống cỡ lớn để giám sát chất lượng nước sông Hàn, thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Phan Thị Hiền, Võ Văn Minh, Nguyễn Văn Khánh. Tạp Chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 3 (02). Trang: 38-45. Năm 2012.
(Aug 14 2012 9:05PM)
[63]Tham luận: Một số kết quả bước đầu của việc đổi mới giảng dạy thực hành Sinh học tại trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Võ Văn Minh. Hội thảo quốc gia về giảng dạy sinh học ở trường PT Việt Nam. Trang: 55-60. Năm 2012. (Apr 15 2012 8:53PM)
[64]Bài báo: Khả năng sử dụng chỉ số đa dạng của giun đất làm chỉ thị đánh giá chất lượng đất canh tác rau ở thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Văn Khánh, Võ Văn Minh, Phạm Thị Hồng Hà, Vũ Thị Phương Anh, Ngô Thị Thúy An. Tạp chí Sinh học
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: Số 3, tập 34. Trang: 362-369. Năm 2012.
(Mar 29 2013 6:43AM)
[65]Bài báo: Ảnh hưởng của thời tiết cực đoan đến năng suất của một số loại cây trồng ở các xã ven biển huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Tác giả: Võ Văn Minh, Đoạn Chí Cường, Tống Thị Thúy Hảo. Tạp chí Khoa học & công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 1(50). Trang: 96-101. Năm 2012. (Mar 16 2012 8:01PM)
[66]Bài báo: Tình hình sử dụng nước sinh hoạt tại các hộ gia đình nông thôn khu vực Nam Trung Bộ. Tác giả: Võ Văn Minh, Nguyễn Văn Khánh, Đinh Trọng Lịch, Đoạn Chí Cường. Tạp chí KH&GD
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 4(03). Trang: 44-48. Năm 2012.
(Jan 9 2013 5:36PM)
[67]Bài báo: Xây dựng hệ thống tái sinh in-vitro cây cà chua phục cụ chọn giống mới bằng kỹ thuật chuyển gen. Tác giả: Lê Thị Thính, Võ Văn Minh. Tạp chí Khoa học & công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: SỐ 3(52). Trang: 76-83. Năm 2012. (Apr 26 2012 9:20PM)
[68]Tham luận: Sự chuyển đổi phương thức đào tạo từ niên chế sang tín chỉ qua tư duy so sánh. Tác giả: Võ Văn Minh. Hội thảo khoa học "đào tạo theo học chế tín chỉ và chia sẻ, hợp tác giữa các trường đại học, cao đẳng địa phương". Trang: 77-80. Năm 2012. (Jun 10 2012 10:25PM)
[69]Tham luận: Một số kinh nghiệm về khai thác hiệu quả trang thiết bị hiện đại trong đào tạo giáo viên Sinh học tại Trƣờng ĐHSP - Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Võ Văn Minh. Hội thảo khoa học "Khai thác thiết bị hiện đại phục vụ dạy học ở trường phổ thông
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Trang: 119-124. Năm 2011.
(May 29 2012 2:32PM)
[70]Bài báo: Mối quan hệ giữa thực vật thủy sinh bậc cao sống chìm và chất lượng nước sông Hương - Huế. Tác giả: Đoạn Chí Cường, Võ Văn Minh, Nguyễn Văn Khánh, Trần Thị Thu Hiệp. Tạp chí Khoa học & công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 8 (49). Trang: 84-92. Năm 2011. (Feb 24 2012 2:58PM)
[71]Bài báo: Công nghệ thủy canh hồi lưu cải tiến - hướng đi mới cho nông nghiệp đô thị và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tác giả: Võ Văn Minh. Tạp chí Khoa học & Sáng tạo, tỉnh Quảng Nam. Số: 105 (10/2011). Năm 2011. (Dec 13 2011 9:42AM)
[72]Tham luận: Công nghệ thủy canh hồi lưu cải tiến – giải pháp cho nền nông nghiệp sinh thái đô thị và ứng phó với biến đổi khí hậu. Tác giả: Võ Văn Minh, Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Ngọc Quy, Trần Duy Vinh. Hội thảo KH&CN phục vụ phát triển KT-XH Nam Trung Bộ. Năm 2011. (Aug 9 2011 11:19PM)
[73]Tham luận: Đánh giá chất lượng nước sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng bằng hệ thống BMWPViet. Tác giả: Nguyễn Văn Khánh, Võ Văn Minh, Võ Huy Cẩm
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Hội thảo khoa học Cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Năm 2011.
(Aug 9 2011 11:27PM)
[74]Tham luận: Đặc điểm cơ bản của đất ngập nước thành phố Đà Nẵng và một số định hướng quản lý. Tác giả: Võ Văn Minh, Nguyễn Văn Khánh, Lê Thị Hiếu Giang và Phan Thị Hiền
marriage affairs open i want an affair
. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc Gia "Đất ngập nước và Biến đổi khí hậu"
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Trang: 65-71. Năm 2011.
(Jun 27 2012 10:57AM)
[75]Tham luận: Biến đổi khí hậu và giáo dục ứng phó với Biến đổi khí hậu. Tác giả: Võ Văn Minh, Đoạn Chí Cường. Hội thảo Biến đổi khí hậu và tài nguyên biển đông. Năm 2011. (Jan 9 2011 11:47PM)
[76]Bài báo: Potential of using vetiver grass to remediate soil contaminated with heavy metals. Tác giả: Vo Van Minh*, Nguyen Van Khanh, Le Van Khoa
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Journal of Science, Vietnam National University, Hanoi
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: VOL.27, NO.3 (E.S). Trang: 10-15. Năm 2011.
(Nov 12 2012 11:12PM)
[77]Bài báo: Ảnh hưởng của thời tiết cực đoan đến hoạt động sản xuất nông nghiệp tại vùng đất cát ven biển huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam và một số giải pháp thích ứng. Tác giả: Vo Van Minh, Doan Chi Cuong, Nguyen Van Khanh
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tap chi Khoa học và Giáo dục, Tường ĐHSP, ĐH Đà Nẵng. Số: 1 (01) 2011. Trang: 29-34. Năm 2011. (Dec 12 2011 10:13PM)
[78]Bài báo: Một số mô hình trồng cây cải tạo đất và chống xói mòn cần áp dụng trên vùng đất gò đồi ở xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Văn Khánh, Võ Văn Minh, Đàm Minh Anh
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tạp Chí Khoa học & Công nghê - Đại học Đà Nẵng. Số: 6 (47) 2011. Trang: 55-61. Năm 2011. (Dec 13 2011 8:04AM)
[79]Bài báo: Khả năng áp dụng kỹ thuật thủy canh trồng rau sạch bằng phương pháp thủy canh hồi lưu tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Võ Văn Minh, Đàm Minh Anh, Trần Thị Tâm. Tạp Chí Khoa học & Công nghê - Đại học Đà Nẵng. Số: 6 (47) 2011. Trang: 71-76. Năm 2011. (Dec 13 2011 8:07AM)
[80]Bài báo: Hàm lượng As, Pb tích lũy trong loài Hến (Corbicula sp.) và hầu sông (Ostrea rivularis Gould, 1861) tại cửa sông Cu Đê, TP. Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Văn Khánh, Võ Văn Minh, Phạm Thị Hồng Hà, Dương Công Vinh
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển. Số: số 1 (T10). Năm 2010. (Jan 3 2011 4:55PM)
[81]Bài báo: Accumulation of mercury in sediment and bivalves from Cua Dai estuary, Hoi An city. Tác giả: Nguyen Van Khanh, Vo Van Minh, Tran Duy Vinh, Luu Duc Hai . VNU Journal of Science, Earth Sciences. Số: Volume 26, No. 1. Trang: 48-54. Năm 2010. (Jan 3 2011 4:56PM)
[82]Bài báo: Tổng quan về đa dạng sinh học ở thành phố Đà Nẵng và một số định hướng bảo tồn. Tác giả: Nguyễn Thị Tường Vy, Võ Văn Minh, Nguyễn Văn Khánh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: Tập 1, số 5 [40]. Trang: 213 - 219. Năm 2010. (Jan 3 2011 4:58PM)
[83]Tham luận: Những triển vọng ứng dụng cỏ Vetiver trong cải tạo đất ô nhiễm và phục hồi môi trường ở Việt Nam. Tác giả: Võ Văn Minh, Nguyễn Văn Khánh, Trần Duy Vinh. Báo cáo hội nghị Môi trường toàn quốc
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Năm 2010.
(Jan 3 2011 5:00PM)
[84]Tham luận: Khả năng sử dụng cỏ vetiver để cải tạo đất ô nhiễm kim loại nặng. Tác giả: Võ Văn Minh, Nguyễn Văn Khánh, Trần Duy Vinh. Báo cáo hội nghị Công nghệ Sinh học Miền Trung – Tây nguyên
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Năm 2010.
(Jan 3 2011 5:01PM)
[85]Bài báo: Phytoremediation of Cadmium and Lead contaminated soil types by Vetiver grass. Tác giả: Vo Van Minh, Le Van Khoa . VNU Journal of Science, Earth Sciences
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: Volume 25, No. 2. Trang: 98-103. Năm 2009.
(Jan 3 2011 4:53PM)
[86]Bài báo: Khả năng tích lũy kẽm và đồng của cỏ Vetiver trong các môi trường đất khác nhau. Tác giả: Võ Văn Minh
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học Đất Việt Nam. Số: Số 30. Năm 2008. (Jan 3 2011 4:50PM)
[87]Bài báo: Ảnh hưởng của nồng độ Pb trong đất đến khả năng sinh trường, phát triển và hấp thụ Pb của cỏ Vetiver. Tác giả: Võ Văn Minh, Võ Châu Tuấn, Nguyễn Văn Khánh
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Số: số 6. Năm 2007.
(Jan 9 2011 11:12PM)
[88]Bài báo: Khả năng hấp thụ Cd, Pb, Cr trong đất của cỏ Vetiver. Tác giả: Võ Văn Minh
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học Đất ViệtNam. Số: số 27. Năm 2007. (Jan 9 2011 11:13PM)
[89]Bài báo: Khả năng hấp thụ Cd của cỏ Vetiver. Tác giả: Võ Văn Minh
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: số 4. Năm 2007. (Jan 9 2011 11:14PM)
[90]Bài báo: Khả năng xử lý Cr trong đất của cỏ Vetiver. Tác giả: Võ Châu Tuấn, Võ Văn Minh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: số 1. Năm 2007.
(Jan 9 2011 11:15PM)
[91]Bài báo: Hàm lượng Cd trong các loài cải và trong đất trồng rau tại phường Hòa Hiệp, Q. Liên Chiểu, Tp. Đà Nẵng. Tác giả: Võ Văn Minh
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí khoa học Đất Việt Nam
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: số 26. Năm 2006.
(Jan 9 2011 11:32PM)
[92]Bài báo: Công nghệ thực vật xử lý ô nhiễm KLN trong đất: hướng tiếp cận và triển vọng. Tác giả: Võ Văn Minh, Võ Châu Tuấn
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: số 4. Năm 2005.
(Jan 9 2011 11:34PM)
[93]Tham luận: Tình hình sản xuất và hiện trạng môi trường ở một số làng nghề tỉnh Quảng Nam. Tác giả: Võ Văn Minh
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Hội nghị khoa học lần thứ 3, Đại học Đà Nẵng. Năm 2004. (Jan 9 2011 11:43PM)
[94]Tham luận: Hiện trạng những vấn đề môi trường bức xúc ở các kiểu vùng sinh thái nông thôn Việt Nam. Tác giả: Lê Văn Khoa, Võ Văn Minh và tgk
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Hội nghị Khoa học Môi trường và phòng chống thiên tai toàn quốc lần thứ nhất, Hải Phòng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
. Năm 2003.
(Jan 9 2011 11:44PM)
[95]Bài báo: Những vấn đề môi trường bức xúc ở các vùng nông thôn, đồng bằng Sông Hồng. Tác giả: Lê Văn Khoa, Võ Văn Minh và tgk. Tạp chí Khoa học Đất Việt Nam
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: số 18. Năm 2003.
(Jan 9 2011 11:36PM)
[96]Tham luận: Những vấn đề bức xúc ở các kiểu vùng sinh thái nông thôn Việt Nam. Tác giả: Lê Văn Khoa,Võ Văn Minh và tgk
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Hội thảo khoa học môi trường nông thôn Việt Nam – Đề tài KC 08-06, Hà Nội
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Năm 2003.
(May 13 2011 11:15PM)
[97]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến quá trình chiết rút Agar từ rau câu cước (Gracilaria heteroclada) trong phòng thí nghiệm. Tác giả: Võ Thị Mai Hương, Võ Văn Minh. Thông tin khoa học Sinh – Địa, Đại học Huế
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: số 11, tập 2. Năm 1999.
(Jan 9 2011 11:40PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Urban drainage channels as microplastics pollution hotspots in developingareas: A case study in Da Nang, Vietnam. Authors: Quynh Anh Tran-Nguyen, Thi Bich Hau Vu, Quy Tuan Nguyen, Hoai Nhu Y Nguyen, Thi Mai Le, Van Minh Vo, Mau Trinh-Dang. Marine Pollution Bulletin. No: Volume 175. Pages: 113323. Year 2022. (Jul 8 2022 11:35AM)
[2]Article: Phaeanthus Vietnamensis Ban ameliorates airway inflammation and oxidative stress in experimental asthmatic mice via Nrf2/HO-1 and MAPK signalling pathway. Authors: Tran Thi An, Le Ngoc Hanh, Saizen Izuru, Truong Phuoc Minh, Vo Van Minh, Nguyen Thi Kim Thoa, Nguyen Vinh Long. JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY. No: 2022. Pages: https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4122888. Year 2022. (Jul 8 2022 5:12PM)
[3]Article: Lecane (Rotifera: Lecanidae) community in psammon habitat in Central Coast Vietnam: Diversity and relation to environmental condition. Authors: Hung Quang Duong, Nhat-Truong Phan, Quynh Anh Tran-Nguyen, Minh Van Vo, Mau Trinh-Dang. INTERNATIONAL JOURNAL OF AQUATIC BIOLOGY-IJAB. No: Vol. 9 No. 4 (2021). Pages: https://doi.org/10.22034/ijab.v9i4.1213. Year 2021. (Jul 8 2022 11:39AM)
[4]Article: Selection of Bacillus thuringiensis against Pathogenic Nematodes Attacking Pepper Tree. Authors: Mai Le Thi, Minh Vo Van, Tuan Vo Chau, My Pham Thi, Ha Do Thu, Trang Le Vu Khanh. Biotekhnologya. No: 36. Pages: 57-62. Year 2020. (Jul 9 2020 3:23PM)
[5]Article: Characteristics of microplastics in shoreline sediments from a tropical and urbanized beach (Da Nang, Vietnam). Authors: Quynh AnhTran Nguyen, Hoai Nhu Y Nguyen, EmilieStrady, Quy Tuan Nguyen, MauTrinh-Dang, Vo Van Minh. MarinePollutionBulletin. No: 161. Pages: 1-10. Year 2020. (Oct 20 2020 6:18PM)
[6]Article: A new rotifer species: Lecane langsenensis n. sp. (Rotifera: Monogononta) from Vietnam. Authors: MAU TRINH-DANG, DOAN DANG PHAN & VAN MINH VO
. Zootaxa (B. J.). No: 4615 (1). Pages: 155–164. Year 2019.
(Jun 12 2019 11:12AM)
[7]Article: Species diversity of rotifers (Rotifera: Eurotatoria) of Phu Ninh Lake with five new records from Vietnam. Authors: Mau Dang Trinh, Minh Van Vo, Anh Nguyen Quynh Tran, Huyen Thi Ngoc Le, Son Ngoc Tran. International Journal Aquatic Biology. No: 7(1). Pages: 38-44. Year 2019. (Jun 13 2019 3:21PM)
[8]Article: Associations Between Nutrition, Gut Microbiome, and Health in A Novel Nonhuman Primate Model. Authors: Article | OPEN | Published: Associations Between Nutrition, Gut Microbiome, and Health in A Novel Nonhuman Primate ModelJonathan B. Clayton, Gabriel A. Al-Ghalith, Ha Thang Long, Bui Van Tuan, Francis Cabana, Hu Huang, Pajau Vangay, Tonya Ward, Vo Van Minh, Nguyen Ai Tam, Nguyen Tat Dat, Dominic A. Travis, Michael P. Murtaugh, Herbert Covert, Kenneth E. Glander, Tilo Nadler, Barbara Toddes, John C. M. Sha, Randy Singer, Dan Knights & Timothy J. Johnson. nature.com (Scientific Reports volume 8). No: 11159 (2018). Pages: 1-16. Year 2018. (Jul 31 2018 4:30PM)
[9]Article: Transforming education in central vietnam by integrated curriculum approach: from initiatives to sustainability. Authors: Kieu Thi Kinh, Vo Van Minh. European Journal of Education Studies. No: 3, Issue 12. Pages: 370-383. Year 2017. (Jan 11 2018 9:44PM)
[10]Presentations: Teacher education reform: From the worldwide practices to Vietnam. Authors: Kieu Thi Kinh, Vo Van Minh, Pham Quy Muoi. International conference on Training and retraining high school teachers, managers and pedagogical lecturers in the world. Pages: 26. Year 2017. (Dec 18 2017 10:16AM)
[11]Article: Captivity humanizes the primate microbiome. Authors: Jonathan B. Clayton, Pajau Vangay, Hu Huang, Tonya Ward, Benjamin M. Hillmann,Gabriel A. Al-Ghalith, Dominic A. Travis, Ha Thang Long, Bui Van Tuan, Vo Van Minh, Francis Cabana, Tilo Nadler, Barbara Toddes, Tami Murphy, Kenneth E. Glander, Timothy J. Johnson, and Dan Knights. Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). No: PNAS early edition. Pages: 1-6. Year 2016. (Aug 30 2016 8:37AM)
[12]Article: Effects of Sea Water Salinity on the Growth of Vetiver Grass (Chrysopogon Zizanioides L.). Authors: Doan Chi Cuong, Vo Van Minh, and Paul Truong. Modern Environmental Science and Engineering (ISSN 2333-2581)
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. No: Volume 1, No. 4. Pages: 185-191. Year 2015.
(Jan 4 2016 9:00AM)
[13]Presentations: Effects of sea water salinity on the growth of Vetiver grass (Chrysopogon zizanioides L.).. Authors: Doan Chi Cuong, Vo Van Minh, Paul Truong. The Sixth International Conference on Vetiver (ICV6). Pages: 27. Year 2015. (May 31 2015 10:17PM)
[14]Presentations: Microbial biodiversity in the rhizosphere of Vetiver grass grown in Quang Nam Province and Da Nang City, Vietnam. Authors: Vo Van Minh, Doan Chi Cuong, Nguyen Xuan Huong, Do Thu Ha, Paul Truong. The Sixth International Conference on Vetiver (ICV6)
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Pages: 73. Year 2015.
(May 31 2015 10:14PM)
[15]Presentations: Confusion between Chrysopogon nemoralis and Chrysopogon zizanioides at Bo Bo Mountain in Quang Nam province, Vietnam. Authors: Doan Chi Cuong, Paul Truong, Vo Van Minh, Pham Tai Minh, Phan Nhat Truong. The Sixth International Conference on Vetiver (ICV6)
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Pages: 86. Year 2015.
(May 31 2015 10:15PM)
[16]Presentations: Health risk assessment of heavy metals via dietary intake of water-spinach (Ipomoea quatic) planted at Trung Son and Van Duong villages, Hoa Lien commune, Danang city. Authors: Vo Van Minh, Doan Chi Cuong, Phan Nhat Truong. The 12th annual UNU&GIST Joint progaramme symposium: Issues on Environmental Multi-pollutants. Pages: 112. Year 2014. (Nov 10 2014 8:52AM)
[17]Article: Medicinal plants used by the Hre community in the BaTo district of central Vietnam. Authors: Vo Van Minh, Nguyen Thi Kim Yen, Pham Thi Kim Thoa. Journal of Medicinal Plants Studies. No: Volume: 2, Issue: 3; ISSN: 2320-3862. Pages: 64-71. Year 2014. (Jul 1 2014 3:57PM)
[18]Presentations: PROTECTING THE RED-SHANKED DOUC (PYGATHRIX NEMAEUS) IN SON TRA NATURE RESERVE, DANANG, VIETNAM: A COMMUNITY-BASED CONSERVATION APPROACH . Authors: T. V. Bui, L. T. Ha, T. A. Nguyen, M. V. Vo, T. J. Johnson, D. A. Travis and J. B. Clayton. 25th Congress of International Primatological Society, August 11-16, 2014. Meeting the Challenges of Conserving Primate Diversity. Pages: oral presentation. Year 2014. (Sep 4 2014 4:49PM)
[19]Presentations: Earthworm as bioindicators for testing availability of heavy metal (Cd, Pb and Cu) in soil: A case study in Danang city, Viet Nam. Authors: Nguyen Van Khanh, Le Tien Huu, Tran Duy Vinh, Vo Van Minh, Pham Thi Hong Ha, Ngo Ngoc Dung. The 7th Vietnamese - Janpanese Students's Scientific exchange meeting "Shaping and Potentials" Proceding. Pages: 51-52. Year 2014. (Sep 17 2014 1:36PM)
[20]Presentations: ASSOCIATIONS BETWEEN NUTRITION, GUT MICROBIOME, AND HEALTH IN RED-SHANKED DOUCS (PYGATHRIX NEMAEUS): A MODEL FOR THE SUBFAMILY COLOBINAE. Authors: J. B. Clayton, D. Knights, H. Huang, L. T. Ha, T. V. Bui, T. Nadler, M. V. Vo, D. A. Travis and T. J.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. 25th Congress of International Primatological Society, August 11-16, 2014. Meeting the Challenges of Conserving Primate Diversity
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Pages: oral presentation. Year 2014.
(Sep 4 2014 4:51PM)
[21]Presentations: Understanding the Behavior and Ecology of the Red-shanked Douc (Pygathrix nemaeus) in Central Vietnam: Notes from the Field. Authors: Jonathan B. Clayton, Ha Thang Long, Bui Van Tuan, Nguyen Ai Tam, Vo Van Minh, and Timothy J. Johnson
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. The conference of the College of Veterinary Medicine's annual Points of Pride Research Day, the University of Minnesota. Pages: porter. Year 2013. (Nov 10 2013 5:58PM)
[22]Article: SURVEY RESULTS AND SUGGESTION OF CLIMATE CHANGE EDUCATION MODEL FOR STUDENTS IN URBAN AREAS OF DA NANG. Authors: Vo Van Minh, Nguyen Minh Hung, Chau Phi. Báo cáo ISET. No: Report. Pages: 1-11. Year 2013. (Jun 3 2016 12:21PM)
[23]Presentations: Use of BMWP viet and ASPT indices as Bioindicators for Testing water quality of Rivers in Danang city. Authors: Nguyen Van Khanh, Vo Van Minh, Kieu Thi Kinh, Tran Duy Vinh, Phan Thi Hien. The 2012 International conference of BioSciences and BioElectronic
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Pages: 88-92. Year 2012.
(Jun 19 2013 10:09AM)
[24]Presentations: Vetiver grass for remedying soil contaminated with lead. Authors: Vo Van Minh, Nguyen Van Khanh, Nguyen Thi Gia Thanh, Pham Tai Minh. “Environmental Protection for Urban and Industrial Zones to International Integration”; Institute for Environment and Resources, Vietnam National University - Ho Chi Minh city. Pages: 14-20. Year 2008. (Dec 4 2013 10:13PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn