Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,544,796

 Effects of sea water salinity on the growth of Vetiver grass (Chrysopogon zizanioides L.).
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Doan Chi Cuong, Vo Van Minh, Paul Truong
Nơi đăng: The Sixth International Conference on Vetiver (ICV6); Số: ICV6;Từ->đến trang: 27;Năm: 2015
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Vetiver grass (Chrysopogon zizanioides) has the ability to adapt and develop in many different environments and to recover quickly from the disadvantaged conditions of the environment. It can absorb large amount of nitrogen, phosphorus and dissolved heavy metals in the environment. To date studies on salt tolerance of vetiver grasses have been conducted mainly in the soil environment, and very limited in the aquatic environment. Therefore, a full study on sea water salinity tolerance of vetiver is needed to solve problems of pollution in estuaries - where water quality is often affected by the activities of human and industrial, agricultural productions, which have increasingly become more acute. This paper presents results of research on the growth of vetiver affected by the level of sea water salinity. The research results showed that vetiver grass is capable of growing in sea water salinity ranging from 0-19.64 dS/m (0-11 ‰). KEY WORDS: salt tolerance; vetiver grass; estuary; Da Nang Bay
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn