Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,506,109

 Tác động của xâm nhập mặn đến hoạt động nuôi trồng thủy sản tại hạ lưu Sông Thu Bồn – Quảng Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Đoạn Chí Cường*; PGS.TS. Võ Văn Minh; Tác giả ở ngoài ĐHĐN
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
; Số: Số 9(94).2015;Từ->đến trang: 84;Năm: 2015
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Đánh giá tác động của xâm nhập mặn đến hoạt động nuôi trồng thủy sản (NTTS) là cơ sở cho việc định hướng và thực hiện các giải pháp NTTS bền vững khu vực hạ lưu sông Thu Bồn. Kết quả nghiên cứu cho thấy, xâm nhập mặn tác động lớn đến hoạt động nuôi tôm khu vực hạ lưu sông Thu Bồn vừa được thể hiện qua phạm vi tác động (với bốn khu vực: Thanh Hà - Câu Lâu, Cẩm Kim - Thanh Hà, Thuận Tình - Cẩm Nam và Cửa Đại - Thuận Tình) lẫn mức độ tác động (với các khía cạnh như con người, môi trường nuôi trồng, dịch bệnh, nguồn nước cấp, sản lượng, diện tích nuôi trồng). Vùng Cẩm Thanh với độ mặn dao động khoảng 10-25‰, độ mặn biến động trong ngày không quá 5‰ rất thích hợp cho hoạt động nuôi tôm. Các vùng Cẩm Nam, Duy Vinh, Duy Nghĩa có độ mặn biến động lớn hơn 5‰, gây khó khăn hơn cho hoạt động nuôi tôm tại khu vực này.
ABSTRACT
Assessing the impact of saltwater intrusion on aquaculture activities is the basis for orienting and implementing the measures for sustainable aquaculture in Thu Bon River downstream. The study results indicate that, salt intrusion has major impact on shrimp-culture at Thu Bon river downstream.These have been shown not only by the scope (including four areas: Thanh Ha - Cau Lau, Cam Kim - Thanh Ha, Thuan Tinh - Cam Nam, and Cua Đai - Thuan Tinh) but also by impact levels (with aspects such as humans, rearing environment, diseases, water supplies, production, farming area). Cam Thanh areas with salinity ranging 10-25‰, salinity fluctuations during the day not exceeding 5‰ is suitable for shrimp culture activities.Meanwhile, Cam Nam, Duy Vinh, and Duy Nghia areas have larger fluctuations in salinity of 5‰,which makes shrimp culture activities in the region more difficult.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn