Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,506,071

 Đánh giá sự tích lũy kim loại nặng trong một số loại rau trồng ở vùng nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi nước thải công nghiệp, Đà Nẵng, Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đoạn Chí Cường*, Masaki Takaoka, Võ Văn Minh, Phan Nhat Truong
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 12(97).2015, Quyển 1;Từ->đến trang: 14;Năm: 2015
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Ô nhiễm kim loại nặng trong đất nông nghiệp do nước thải công nghiệp đã và đang gây ra mối quan tâm lớn do những nguy cơ rủi ro tiềm ẩn liên quan. Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành đánh giá sự ô nhiễm Pb và As trong một số loại rau, nước tưới, và đất nông nghiệp xung quanh KCN Hòa Khánh. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hàm lượng của Pb và As trong các mẫu đất thấp hơn so với tiêu chuẩn cho phép (TCCP) về giới hạn kim loại nặng trong đất nông nghiệp của Việt Nam. Ngược lại, nồng độ của Pb và As trong các mẫu nước cao hơn so với TCCP đối với nước thủy lợi. Bên cạnh đó, phần lớn hàm lượng Pb trong các mẫu rau đều cao hơn so với TCCP về giới hạn kim loại nặng trong cả loại rau gia vị và rau ăn lá. Kết quả đánh giá cho thấy đã có nguy cơ rủi ro đối với sức khỏe con người nếu sử dụng các loại rau này làm nguồn thực phẩm trong bữa ăn hằng ngày (HI> 1).
ABSTRACT
Heavy metal pollution of agricultural soils resulting from wastewater irrigation has been causing major concern due to the potential risk involved. In the present study,food-crops (Chrysanthemum coronarium; Ocimumbasilicum; Coriandrumsativum), irrigation water, and corresponding agricultural soil were assessed for Pb and As contamination. Study results reveal that contents of Pb and As in agricultural soils are lower than their permissible values in comparison with Vietnam technical regulations on the allowable limits of heavy metals for agricultural soils. By contrast, the concentration of Pb and As in water samples are higher than its allowable level for irrigation water. Besides, most of As values in food-crops grown surrounding Hoa Khanh IZ are lower than its permissible level in vegetables. Meanwhile, a vast fraction of Pb contents in food-crops have exceeded its allowable level for both leafy and spice vegetables. The associated risk was assessed using HI index. The results indicate that there is a health risk associated with the ingestion of contaminated food-crops (HI > 1).
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn