Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,506,271

 MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA THẢM THỰC VẬT Ở RỪNG PHÒNG HỘ VEN BIỂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Võ Văn Minh, Lê Công Quang, Phan Nhật Trường, Đoạn Chí Cường
Nơi đăng: Hội thảo Nghiên cứu và giảng dạy sinh học toàn quốc; Số: lần thứ 2;Từ->đến trang: 505-514;Năm: 2016
Lĩnh vực: Môi trường; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Some charateristics of coastal protection forest in Danang city
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn